تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: سوال4_سنت پنجم
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
آیا من بدون اهمیت دادن به این که مشکل تازه واردین چیست ،از آن ها استقبال میکنم؟

چطور میتوانم آنها را راهنمایی کنم که تمرکز ار روی مشکلاتی قرار دهند که به مواد مخدر مربوط میشود؟
بله ،استقبال من بخاطر این است که او نارانان را انتخاب کرده و از زمان ورودش به جلسه ،او هم عضوی از نارانان به حساب می آید.
پس مهم نیست که دقیقا مشکل آنها چیست،وقتی به یاد می آورم من هم روزی تازه وارد بودم وچطور دیگران مرا تشویق کردند که جذب شوم،وماندگار وچطور مشکلاتم را به مشارکت بگذارم،من هم سعی میکنم همین روش را ادامه دهم .
با در آغوش کشیدنشان،گشاده رویی ولبخند،وهمچنین تحت فشارشان قرار ندهم،کنترلشان نکنم،ومشکلم را که در اثر مواد بر من وارد شدۀ را عنوان میکنم تا او هم در چارچوب همین مسئله صحبت کند.
لینک مرجع