تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: سوال 7 _سنت پنجم
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
آیا تا به حال با تازه واردین یا افرادی تماس گرفته ام که مدتی است به جلسه نیامده اند؟
لینک مرجع