تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: کارگاه آموزشی چیست؟
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
تعریف کارگاه

کار گاه های آموزشی تشکیل میشوند تا گروه ها با هم تبادل تجربه کنند و اطلاعات گروه ها یک دست شود و گروه ها بهتر به وحدت برسند.هدف از برگزاری کارگاه

افزایش آگاهی گروه ها
جلوگیری از تنش در گروه های نا آگاه
آموزش اعضا
آگاه شدن با اصول و سنت و مفاهیم
رفتار سالم
موشکافانه به مسائل گروه ها نگاه کردن
به همدلی رسیدن و یک صدا شدن گروه ها
هم سطح بودن و وحدت و یکپارچگی
رفتارهای جاذبه در گروه ها
طبق اصول برنامه رفتار کردن
بالا بردن پذیرش در صورت کسب آگاهی
باور کردن نیروی برتر
به چالش کشیدن موضوعات مطرح در گروه هاهدف از شرکت در کارگاه آموزشی

آموزش دادن اعضا
بالا بردن اطلاعات و سطح آگاهی
به روز کردن اطلاعات
ارائه خدمت بهتر
آشنایی با ویژگی های خدمت گذاران
تشکیل ساختارهر آنچه ذکر کردم برگرفته ازتجربه حضور در کارگاه آموزشی بود
اگر کم و کاستی و یا غلطی در تاپیک هست صرفا به خاطر تجربه شخصی بودن آنچه نوشتم می باشد
دوستان با تجربه و آگاه لطفا تجربه بدهند.
لینک مرجع