تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: سوال 42 قدم اول شیشه ای های گمنام
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
42- آیا مصرف کننده روانگردانی هم بودید؟ اگر بودید چرا روانگردان را انتخاب کردید؟ آیا خودتان فروشنده آن و یا سایر موادهای دیگری بودید؟ لطفاً براي هركدام با يك مثال زنده پاسخ دهيد.
لینک مرجع