تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: نقصها 11- رنجش
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
رنـــــــــجش

هر گاه کسی برخلاف میل من رفتار کند رنجش بوجود می اید که باعث بوجود امدن خشم وانتقام جویی می شود
اگر به این درک رسیده باشم که هر انسانی جایزالخطاست و اشتباه می کند از کسی رنجش نمیگیرم
باید همواره به یاد داشته باشم که خودم نیز بارها و بارها باعث رنجش دیگران شده ام و فکر نکنم که فقط دیگران اشتباه می کنند

متاسفانه بیماری من در بزرگ جلوه دادن اشتباه دیگران و موجه کردن خطاهای اعمالی و رفتاری خودم استاد است
و اصلا نمیپذیرم که شاید رفتار اشتباه دیگران نیز مانند من از روی عدم اگاهی و یا بیماریشان است
من دوست دارم همه اشتباهات خودم را گردن بیماری بیندازم و هر وقت اشتباهی کردم که باعث رنجش دیگران شد حتی به خودم هم بگویم
که این بیماری من بود که فعال شده بود و من در اون لحظه مقصر نبودم و این عدم ناصادقی بیشتر خودش موجب رنجش میشود

زیربنای این نقص پرتوقع بودن نفرت و خودمحوری من است و باید بدانم که اگر کسی را نبخشم چه چیزی عاید من میشود ؟

رنجش باعث نفرت و کینه میگردد و نفرت و کینه باعث انتقام و لغزش رفتاری و فیزیکی میشود
رنجش از توقع زیادی میاد.خانواده ام به خاطر این نقص هیچ وقت رو اشتباهات یک دیگه چشم پوشی نمیکنن.
و برای همین هیچ وقت ما یک خانواده نبودیم.و نشدیم.و این باعث رج و درد زیادی که این روزها من به دوش
میکشم.و اگر کمکهای خداوند نبود.شاید تا الان دق کرده بودم.
رنجش بدترین نقصی بود ک تا به امروز تخریبهاشو توزندگیم دیدم.
لینک مرجع