تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: نقصها 17-کار امروز را به فردا افکندن
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
کار امروز را به فردا افکندن

کارامروز را به فردا افکندن در نتیجه تنبلی حاصل میشود یعنی پشت گوش انداختن و امروز و فردا کردن اهمیت ندادن به وظایف و کارهای خود و انها را از سر خود باز کردن
مثل ادامه تحصیل ندادن شغل عوض کردن سرکار نرفتن متعهد نبودن به هیچ اصول اخلاقی و رفتاری اجتماعی

زیر بنای این نقص از تنبلی خود بزرگ بینی خود را مهم شمردن و بی تفاوتی سرچشمه میگیرد و نتیجه ای جز پسرفت و از دست دادن داشته ها و باورها در پی ندارد

در گذشته بارها و بارها بخاطر وجود این نقص موقعیتهای زیادی را از دست دادم . شرایط کاری بهتر ، فکر ازاد ، تخریب ،نداشتن اعتماد به نفس ، از دست دادن داشته ها و باورها و خیلی چیزهای دیگر در نتیجه کار امروز را به فردا افکندن است

باید دوربین را روی خود برگرداند و به خود توجه کرد و صادقانه خود را مورد بازیابی قرار داد تا متوجه شد که این نقص باعث خیلی از مشکلات امروزی ماست .
امروزه هم اگر فقط برای امروز زندگی نکنیم و اعتماد به نفس نداشته باشیم و از زیر بار مسئولیتهای فردی خود فرار کنیم همین نقص روی کار می کند
لینک مرجع