تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: نقصها 19-ظاهر سازی
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
ظاهر ســــــــــازی

ظاهر سازی همان ماسک زدن است برای فریبکاری و سوءاستفاده کردن از دیگران برای موجه ، خوب و معصوم جلوه دادن .
ادم ظاهر ساز ، برای اینکه از درون پوچ است و از خود چیزی ندارد سعی می کند در هر شرایطی از یک ماسک و رفتار ویژه استفاده کند گاهی بزرگ گاهی مهربان گاهی موافق گاهی مخالف گاهی طرفدار حق و گاهی هیچ .
فقط بخاطر اینکه ثبات شخصیتی ندارد و تایید دیگران برایش مهم از ارزش و اعتبار خود اوست .

ظاهر سازی یا شبیه سازی مثل همان دکور زدن از نمای بیرون است که فقط زیبایی و جلوه را به نشان می دهدو از درون چیزی ندارد و پشت ان زشتی ها و پلیدی های زیادی است

فرار کردن از اصل خود و ادای دیگران را در اوردن . ظاهر ساز قدرت روبرو شدن با واقعیات و خودش را ندارد
زیربنای این این نقص خودفریبی ناصادقی و ترس است که به عدم خویشتن پذیری می انجام
د
لینک مرجع