تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: نقصها 20-منفی گرایی
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
منفی گرایی

منفی گرایی یعنی افکار و رفتار معتادگونه داشتن . به همه چیز بد نگاه کردن و به دیگران تلقین های بد کردن
همه چیز را بد تصور کردن و با انحراف فکری تصمیم اشتباه گرفتن و به اشتباهات و کارهای غلط خود رای دادن

رفتارهای درست دیگران را بد تعبیر کردن و حرف ها و صحبتهای دیگران را بد شنیدن و در یک صفحه سفید یک نقطه سیاه را دیدن

ادم منفی گرا خود را از دیگران جدا می کند و می گوید من با دیگران فرق دارم و مشکلاتم از دیگران بیشتر است . ادم منفی گرا همیشه یک طرفه قضاوت می کند و از دیگران و رفتارشان انطور که میخواهند برداشت می کند و فقط با ذهنیتها و توهم های ساختگیش زندگی می کند و خودش را اسیر منزوی و طرد می کند

زیر بنای این نقص ترس بدبینی لجاجت و خودمحوری است
لینک مرجع