تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: نقصها 23-تاییدطلبی
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
تاییـــــــد طلبی

تایید طلبی یکی از بزرگترین شاخه های بیماری اعتیاد است که باعث فعال شدن همه نوع نقص و ترسی در ما میشود
در گذشته تایید طلبی و عدم شناخت کافی نسبت به خود باعث مصرف مواد مخدر و از دست دادن داشته ها شد و از دست دادن داشته ها باعث افتادن به بزرگترین چاهها و گرفتاریها شد
فقط بخاطر اینکه من برای دیگران زندگی می کردم نه خودم .
برای اینکه بتوانم در جمع بمانم و طرد نشوم مجبور به انجام کارهایی شدم که یا در واقع قادر به انجام انها نبودم و یا بخاطر عدم سلامت عقل و تایید نظر دیگران انها را انجام میدادم این کار به نوعی ماسک زدن و انکار کردن واقعیات درونی و وجودی من است که به شکل تایید طلبی بروز می کند

زمانیکه از درون احساس پوچی و خودکم بینی به سراغم بیاید و به دنبال چیزهای بیرونی باشم تایید طلبی روی من کار میکند

تایید طلبی از کم ارزشی و بی ارزشی می اید و هر وقت من به خودم و توانایی های خودم ایمان نداشته باشم به دنبال تایید دیگران می روم

زیربنای این نقص غرور ترس خود محوری خودکم بینی و عدم خویشتن پذیری است
متاسفانه امروز نقص تائید طلبی در من فعاله.و در انجمن این نقص خود نمایی میکنه،
و دوست دارم در بعضی از جلسات دیده بشم و تائیدم کنن.و فقط خدا میدونه که چقدر
بابت این نقص دارم درد میکشم.خدایا کمکم کن فقط دنبال تائید تو باشم.
لینک مرجع