تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: سوال 4 قدم نهم الاتین
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
4-ما چطور مي توانيم از آن دسته از افرادي كه فكر مي كنيم ، اگر آن موضوع دوباره برايشان تكرارشود {و به خاطر شان بيايد} واقعا" ناراحت و دگر***** مي شوند ، جبران خسارت كنيم ؟ آيا بايد با آنها طرز برخورد متفاوت باشد؟
لینک مرجع