تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: سوال 8
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
کدام عادت‌های تبديل شده به وابستگیهای ناسالم در من به عنوان نواقص شخصیتی، مانع از این میشود که در مسير قدم اول گام نهم؟
من در این سوال شروع به تهیه لیست عادتهای خود کردم و عادتهایی که اکنون تبدیل به وابستگی و هموابستگی در من شده است را فهرست بندی میکنم. مانند: گریه کردن.. قهر کردن.. لجبازی کردن.. جیغ و فریاد زدن.. پرتاب اشیا.. گوش بحرف ندادن.. خودم را از دیگران پنهان کردن.. احساس شرمساری و خجالت.. نداشتن بهداشت شخصی.. افراط در پرخوری.. افراط در کم خواری.. پرخوابی.. تنبلی.. پناه بردن به دیگران.. حسادت.. بددهنی.. زیاده روی در بازی.. فضولی.. گوش ایستادن.. پاچه خواری.. لودادن دیگران.. رفیق بازی.. وابستگی به اشیاء .. خود را بخواب زدن.. تأیید طلبی.. تأیید کردن دیگران.. دروغگویی.. ناصادقی.. حسادت .. درگیری با سایر کودکان .. خشونت .. درگیری ایجاد کردن .. خودخواهی.. خود محوری.. زورگویی .. کنترل کردن و قضاوت و غیبت کردن .. کارها را بچه گانه انجام دادن .. نصیحت ناپذیری.. احساس بی ارزشی و بی لیاقتی .. مقایسه کردن .. سرزنش کردن خود .. تحقیر و مسخره کردن دیگران.. دو بهم زنی .. سناریو ساختن .. پیش داور .. خودآزاری.. دیگرآزاری.. ترسیدن و ترساندن.. استرس.. وحشت از تاریکی.. شب ادراری.. ملامتگری .. ناامیدی .. عادت کردن .. ساده لوحی .. زودباور.. دیرباوری .. سلطه گری .. مهم شمردن خود.. مهم شمردن دیگران .. وابستگی سریع .. هموابستگی .. هموابستگی متقابل .. تبدیل یک عادت با عادت دیگر ... و ده ها عادت ناسالم دیگری که اکنون تبدیل به وابستگی را لیست میکنیم..
لینک مرجع