تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: سوال10
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
امروز، عجز و از دست دادن اختیار زندگی برای من چه معنایی دارد؟
در برنامه عادتی ها به فرد عاجز اینطور میگویند، کسی ذغال داغ را کف دستش میگیرد، در اثر سوزش مجبور میشود ذغال را از دستش پرت کند، چون در مقابل سوختن و داغ شدن عاجز شده است، طبق تجربه او نخواهد توانست بار دیگری ذغال دستش بگیرد، او عاجز است و ذغال عجز او بوده است، ما با نگاه به لیست عادتهایمان با همین فرمول نگاه و تست میکنیم. مثلا لجبازی در زندگی ما چنان بلایی سرمان آورده است که مانند ذغال زندگی و موقعیتهای ما را به اتش کشیده و خیلی از مشکلات را برایمان بار آورده است، موضوع عجز ما لجاجت و ما در مقابل لجبازی عاجز هستیم. همینطور 125 عادت دیگر را به همین صورت مهک زدم و متوجه شدم که چه عجزهایی دارم و من چگونه در مقابل این عادتها عاجز هستم که زندگیم را به آشفتگی و تباهی کشانده اند. من در موقع ارایه این عادتهای ناسالم هیچ کنترل و اختیاری نداشتم بلکه این عادتها کنترل و اختیار زندگیم را به دست گرفته بودند.
لینک مرجع