تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: سوال13
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
چرا من باید خود را تسلیم کنم؟
روحیه جنگنده و لجباز و یکدنده ی من نیاز دارد یک سری از عادتها را کنار بگذارد تا بتواند یک فرد مسئول و مورد پذیرش را نمایش دهد. من با کارکرد این قدم متوجه خواهم بود که چقدر به خودم لطمه زده ام و بهتر است دست از عقاید و گفتار و رفتار گذشته دست بردارم. در این راستا تنها مزاحم قدرتمند و قدر غرور و انکارم هستند و این دو قادرند تمام منطق و حقایق را بصورت وارانه نشانم دهند. تسلیم شدن می تواند دیواره ی غرور کاذب و مدیریت انکار را فروپاشی کند. تا کنون راه و روشی برای فروپاشی غرور و انکار کشف نشده است که فرد بتواند با همان خصلت جنگجویی آنها را برطرف کند. لذا تسلیم شدن می تواند ابزار برنده در این اصول باشد که خود فرد را قادر بکارهایی میکند که هرگز توانایی انجامش را نداشته است. اما در در هرکدام از ما دیکتاتور قویی وجود دارد که با غرور کاذب و انکار فعال میشود و برای برطرف کردنش تنها تسلیم شدن در برنامه که شامل نیروی برتر و اصول خودیاری خواهد بود که ما را قادر به کاری خواهد کرد که بتوانیم در مقابل این عادتها که تاکنون هیچ راهی برای برطرف کردنش نداریم ما را توانمند نماید.
لینک مرجع