تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: سوال14
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
به خاطر چه چیزی باید خود را تسلیم کنم، در مقابل چه كسي بايد خود را تسلیم كنم؟
من پرونده ی خودم را در مقابلم دارم و میدانم که این عادتها راهم هنوز دارم و حتی این عادتها تبدیل به وابستگی و هموابستگی شده است، این رویه زندگیم را به مخاطره انداخته و امکان زندگی را از من گرفته و من برای نجات خودم و ارکان زندگیم، مجبور شده ام از این اصول پیروی کنم و برخلاف غرور و انکارم به حرف راهنمایم گوش دهم و این سه قدم را کار کرده و آن را رعایت کنم و برای فرد مغروری مثل من امکان دسترسی بصورت عادی وجود ندارد و من باید در مقابل نیروی برترم زانو زده و خودم را تسلیم برنامه کنم. تمام عجزهای من بخاطر خیره سریهایم بود و من با انکار و غرورم امکان کمک گرفتن را از فردی مناسب از بین برده بودم این تسلیم شدن برای من شروع مجدد برای آموزش مهارتهای زندگی با کمک گرفتن از ویژگی و فضیلتهای انسانی خودم با کمک برنامه و راهنمایم خواهد بود...
لینک مرجع