تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: پیام بهبودی امروز شما برای دوستان همدرد چیست؟
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
صفحه ها: 1 2 3 4 5 6 7
در طول بهبودی می آموزیم که چگونگی رسیدن به مقصد، مهمتر از خود مقصد است
..............عمریست تقلید شطرنج بازان فهیم را در آوردیم

................................ناگاه فهمیدیم که اصلا حریفی در کار نبوده که ما را مات کند

.............................................................در حقیقت ما مات ، حرکت اشتباه خود شدیم . . . !!!
مهمترین اشتباهات دوران بهبودی:
1 - دیر رفتن به جلسه
2-بلند شدن از جلسه قبل از دعای آرامش
3-مشورت نکردن، قضاوت کردن
4- خدمت نکردن
5 - انصراف خدمتی
6- مشارکت نکردن
7- خارج شدن از نقطه عجز و تسلیم
8- حمایت حاشیه جلسه
9- عدم امنیت
10 - شکست گمنامی
راهنمای دیگر الکلی ها شدن نیز
به اصل ارزش درمانی کمک
یک الکلی به الکلی دیگر
حیات تازه می بخشد .
سلام من دو روزە پاکم
اول لازم است متقاعد شده باشیم که یک زندگی متکی به اراده شخصی ، حتی با نیت خیر هم نمیتواند موفقیت آمیز باشد ...
زیرا همیشه در حال تضاد با شخصی یا چیزی خواهیم بود ...

"قدم سوم"
با كاركرد قدم های دوازده گانه خويشتن پذيری را تمرين کنیم.
صفحه ها: 1 2 3 4 5 6 7
لینک مرجع