تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: گزیده ای از نشریات نارانان
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
صفحه ها: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

تصمیم گیری

نارانان به من آموخت که چگونه تصمیمات تم را به عقب نیندازم. امروز به روشنی می بینم که چه طور در گذشته ،نا خود آگاه تصمیم هایم را به تاخیر می انداختم .وبه جای آن ترجیح می دادم بگذارم دیگران و سر نوشت برای من تصمیم گیری کنند وقتی که نتیجه تصمیماتم زندگی مرا تحت تاثیر قرار می داد واکنش من این بود که دیگران را سرزنش کنم .نمی پذیرفتم که من مسوول عواقب کم کاری هایم هستم .
دعای آرامش به من یاد می دهد که چگونه اموری را که می توانم تغییر دهم و مرا تشویق به تصمیم گیری در زمان مناسب می کند
تصمیم گیری و انجام کارهایی که می توانم .هردو به من آسودگی و آرامش روحی می دهد تا هم چنان که به رشد معنوی می رسم با آغوشی باز به استقبال چالش های تازه بروم.

مراقبه ی روزانه::نشریات نارانان به من یاد داد که تصمیم نگرفتن بد ترین تصمیم ممکن است . فقط برای امروز. اجازه نمی دهم دیگران برای من تصمیم گیری کنند وبه سادگی تصمیم هایم را به تاخیر نمی اندازم.
به زودی به این باور رسیدم که قدرت برتری وجود دارد ،پروردگاری مهربان که در هر شرایطه به من کمک می کند ومتوجه شدم که در مقابل چنین بیماری تخریب کننده ای تنها نیستم واین گونه قدم دوم را پذیرفتم.
قادر نیستم افکارم را با همه ویا بیشتر مردم در میان بگذارم ولی به محض وارد شدن به جلسات نارانان احساس دوست داشتن میکنم
ومی دانم کسی درباره من قضاوت نمیکند فقط برای انچه هستم دوستم دارند

"سرنوشت بستگان ما را تعیین میکند ولی دوستانمان را خود انتخاب میکنیم"
زمانی که رها می کنم و به خدا می سپارم در واقع از کنترل کردن دست بر می دارم، مسئول معتادم نیستم. اعتقاد دارم که من اکنون در جایی قرار دارم که باید باشم از این رو عزیز معتادم نیز امروز در جایی است که باید باشد؛ حتی اگر آن مکان زندان باشد
امروزاهمیت عشق معقولانه را می دانم.من با دوست داشتن خودم در عشق ورزیدن به دیگران تواناتر میشوم.

درست است هر انچه میخواهم ندارم اما امروز می دانم هر چه را که نیازمن است دارم.

با عشق ورزیدن بدون چشم داشت بیشتر ازانچه می دهم دریافت خواهم کرد.
بهترین نوع محبت به دیگران، پذیرش آنهاست، این که به دیگران اجازه بدهم بدون قضاوت من خود واقعی شان باشند. وقتی من در مورد خوب یا بد بودن رفتار دیگران قضاوت نمی کنم، هم آن ها آزاد هستند هم خودم. رها می شوم زیرا دیگر تحت فشار نیستم و بیهوده تلاش نمی کنم تا دیگران را مطابق خواسته ها و انتظارات خودم تغییر دهم.
امروز با رفتن به جلسات روی بهبودی ام تمرکز می کنم. سعی می کنم هر روز طوری زندگی کنم که با یک تغییر همراه باشد. من با ذهنی باز و برای هدایت و آگاهیم، دعا می کنم تا بتوانم معتادم را با عشق رها کنم. امروز می دانم که این بهترین کاری است که از دست من بر می آید.
"ذهن مانند چتر نجات است اگر باز نشود هرگز عمل نمی کند"
نارانان به من ابزارهایی داد تا با مشکلاتم عاقلانه تر روبرو شوم .شعار"چه قدر اهمیت دارد؟"کمکم کرد تا دریابم به چه مشکلاتی توجه کنم وبه چه مشکلاتی توجه نکنم .

مشارکت در گروه به من نشان داد که نباید از دیگران توقع وانتظارداشته باشم چرا که انتظارات تنها باعث مشکلات بیشتر میشوند وباید سعی کنم فقط برای امروز زندگی کنم.

از نارانان اموختم که اعتیاد یک بیماری است ویاد گرفتم چگونه با بیمارم همدردی کنم.

وقتی روی بهبودیم تمرکز میکنم میفهمم که همیشه دیگران دلیل مشکلات من نیستند .

من نیاز دارم که به خودم وقدرت برترم تکیه کنم تا بتوانم راه حلی برای مشکلاتم پیدا کنم.

مراقبه ی روزانه: به درخت بلوط می اندیشم که چگونه با وجود باد واتش با قدرت رشد میکند .

امروز هر وقت که با مشکلاتم روبرو می شوم از نیروی برترم سپاسگزاری میکنم.مشکلات من موقعیتهایی

هستندکه من با حل کردن شان به رشد می رسم وقوی تر می شوم .

نشریه 31روز در نارانان روز دهم
سعی می کنم بین مراقبت از خودم و کمک به دیگران تعادلی پیدا کنم، می توانم در دسترس کسانی باشم که می خواهم به آن ها کمک کنم در حالی که بار مسئولیت های آنها را برعهده نگیرم. تجربه، نیرو و امیدم را قسمت کنم، عشق بدهم، بپذیرم و سپس رها کنم.
بهترین نوع محبت به دیگران، پذیرش آنهاست، این که به دیگران اجازه بدهم بدون قضاوت من خود واقعی شان باشند. وقتی من در مورد خوب یا بد بودن رفتار دیگران قضاوت نمی کنم، هم آن ها آزاد هستند هم خودم. رها می شوم زیرا دیگر تحت فشار نیستم و بیهوده تلاش نمی کنم تا دیگران را مطابق خواسته ها و انتظارات خودم تغییر دهم.
"تنها خواسته ی ما این است ... به لطف الهی معتادان مان را با عشق رها کرده و از تلاش برای تغییر دادن آن ها دست برداریم
صفحه ها: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
لینک مرجع