تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: نقصها 25-ترس
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
ترس
ترس ریشه اصلی بیماری ماست و باعث رشد کردن تمام نواقص و رفتارهای معتادگونه و مصرف مواد شد
ترس دو نوع است ::ترس مثبت - ترس منفی

ترس مثبت مثل علائم هشدار دهنده عمل می کند و باعث میشود که به اشتباه متوسل نشویم و فریب بیماری و زوایایگسترده اش را نخوریم مثل ترس از لغزش ترس از خدا ترس از بی ابرویی و بی ایمانی و ترس از هر چیزی که باعث بشود در زمینه منفی حرکت کنیم

ترس منفی ترسهایی است که باعث میشود دقیقا خودمان نباشیم و تحت تاثیر اطراف و دیگران قرار بگیریم و در موقعیتهای مختلف با رفتاری متفاوت ظاهر شویم مثل ترس از صداقت ترس از دیگران ترس از هر چییزی که مارا در نظر دیگران بد جلوه دهد

درکل ترسها بازدارنده هستند و مانعی هستند که ما نتوانیم پیشرفت کنیم ترس مانع رسیدن به هدف و گم کردن خود میشود و ما را به انزوای روحی و فیزیکی می برد
لینک مرجع