تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: نقصها 27-تفاوت
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
تفــــــــاوت

تفاوت یعنی خود را تافته جدا بافته دانستن و اینکه همیشه بگویی من با دیگران فرق دارم و به دنبال نقطه ضعفهای دیگران بودن و نقاط مثبت خود را به شکلی غیر واقعی نشان دادن
تفاوت با دیگران زاییده فکر من است و نشانگر تکامل پرستی و خودخواه بودن است
یکی از بزرگترین مشکلات افراد معتاد که باعث لغزش های روحانی و فیزیکی و یا مصرف دوباره مواد میشود همین احساس تفاوت است
که باعث میشود شخص در لایه ای از انکار خودبافته قرار بگیرد و شرایط ظاهری دیگران را با درون خودش و یا بالعکس مقایسه کند
و از لحاظ مادی و معنوی خود را برتر از دیگران بداند و از انها فاصله بگیرد که این بسیار به خود فرد صدمه میزند و در اخر تمام این قضاوتها و تفاوتها باعث دوری و یا لغزش افراد می شود
زیربنای این نقص ترس خودخواهی و غرور و منیت است
لینک مرجع