تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: نقصها 28-غیبت و بدگویی
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
غیبت و بدگویی

غیبت و بدگویی در درجه اول از خودخواهی و خودمحوری و در درجه دوم از حسادت و بدبینی و بی اعتمادی من نسبت به دیگران صورت می گیرد
غیبت کردن یکی از بزرگترین نقصهایی است که به سختی میشود از ان دست کشید . غیبت کردن گناه است و با وجود اینکه میدانیم و به دیگران نیز میگوییم خودمان به ان دچار هستیم

غیبت کردن کوشش ادم ناتوان است

اگر کسی به غیبت کردن عادت کرده باشد دقیقا متوجه میشود که مثل مصرف مواد مخدر هستش . یعنی در شادی و غم در هر شرایطی که باشد دست از غیبت کردن برنخواهد داشت

ما اگر با خودمان صادق باشیم به راحتی میتوانیم بفهمیم که کدام نقصهای ما باعث فعال شدن این نقص میشود
زمانی که پشت کسی حرف میزنیم در واقع به حقوق ان شخص تجاوز کرده ایم چون طرف مقابل نیست که از خودش دفاع کند

غیبت کردن مثل این است که ادم گوشت تن برادر خودش را میخورد
آنکه عیب دگران پیش تو آورد شمرد
بی گمان عیب تو را پیش کسان خواهد برد
لینک مرجع