تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: تجربه ، نیرو ، امید
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
صفحه ها: 1 2 3
نیاز به احساس تعلق و پیوند عاطفی داشتن با دیگر افراد، نیازی است که در همة انسان‌ها وجود دارد، گلاسر در مفهوم سلامت روانی فرد به اهمیت روابط متقابل بین افراد تأکید دارد.
به اعتقاد گلاسر، نیاز به تعامل با دیگران و داشتن رابطة صمیمانه یکی از نیازهایی است که باعث صدور رفتار در ما می‌شود.

به اعتقاد گلاسر، نداشتن رابطه و پیوند عاطفی، یا وجود روابط ناخشنود یا رابطه‌ای که در آن رضایتی وجود ندارد، ریشة اصلی تمام مشکلات پایدار روان‌شناختی در افراد است.
ویلیام گلاسر
وقتی پذیرش را به شیوه ای که در جلسات است تمرین میکنم بیشتر از خودم مراقبت میکنم و این باعث سپاس گذاری بیشتر من می شود...........
وفتی خطا هایمان ونقشی را که در غیر قابل اداره زندگیمان بازی کرده بودیم ،اقرار می کنیم،نمی خواهیم رفتارمان را توجییه کنیم
ما ممکن است بطور نا آگاهانه از انکار به عنوان وسیله ای برای محافظت از خود استفاده کرده باشیم انکار می گذارد تا مشکلاتی را ندیده بگیریم
با این فکر که می توانیم از رنج جلو گیری کنیم.این طبیعت انسان است.
اگر فقط قانون منطق بر زندگی مان حاکم بود .اینده برای مان بسیار تیره و نا امید کننده میشد
اما فراموش نمیکیم که ما انسان هایی هستیم که در یک دستمان نیروی ایمان و در دست دیگرمان امید قرار دارد..............
  ‌ چگونه متوجه شویم که رها هستیم...

هر زمان که به جای ترس و اضطراب،
احساس شادی و آسودگی می کنیم؛
رها هستیم...
هر زمان که از عقاید خوب و بد دیگران مستقل باشیم؛

رها هستیم...
وقتی نیاز به تائید را از دست می دهیم،
رها هستیم...
وقتی قبول داریم که به حد کافی خوب هستیم؛
رها هستیم...
وقتی تسلیم لحظه اکنون می شویم، تسلیم آنچه هست؛
و قبول می کنیم که عالم هستی پشتیبان شماست.
رها هستیم...
وقتی که رنجش ها و غم ها را رها و بخشش را انتخاب می کنیم، رها هستیم..
دارم میرسم به اون دعای قدم سه مشکلاتم را بگیر تا پیروزی بر انها شاهدی باشد برای تمام کسانی که با راه تو عشق تو یاریشان خواهم داد

خداااایااااا شکرت که امروز میتونم با تمام قوا بایستم و تجربه و نیرو و امیدم را تقدیم کسانی کنم که فکر میکنند ته زندگی ایستاده اند

شاید کسی گذشته مرا شخم بزند و تعجب بکند چطور بلند شدم

اما بلند شدم
قابل اعتماد شدم

مشکلات هست
اما خدا نیز هست

این بزرگترین باور من است

احساس خوشبختی میکنم چون در این لحظه که هستم میتوانستم چیز دیگری باشم اما شدم ادمی که خداخواست
صفحه ها: 1 2 3
لینک مرجع