تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: آزمایش حمایت ناسالم
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
بیشتر اوقات اعضای خانواده به گونه ای به عزیز معتادشان کمک می کنند، که ناخود آگاه باعث می شود وی به مصرف مواد ادامه دهد. این گونه کمک ها و حمایت های خانواده از عضو معتاد را حمایت ناسالم می نامند. با پاسخ دادن به سوالات این آزمایش مشخص خواهد شد كه آیا کمک های شما به فرد معتاد او را به پاك شدن تشويق می كند يا اينكه ناسالم است و باعث مواجه نشدن او با عواقب بیماری خود و پیشرفت اعتیاد او می شود.١. آیا برای مخفی کردن مشکلاتی که اعتیاد عزیزتان ایجاد می کند به توجیه کردن کارهای اواقدام کرده اید؟ مثلا به محل کارش تلفن کرده و به بهانه بیماری، عدم حضور او را توجیه کنید؟٢. آیا همیشه رفتارهای پرخاشگرانه و ویرانگر او را کوچک و قابل گذشت قلمداد کرده اید؟ مثلا رفتارهای نادرست وی را تحمل کرده و به وی حق داده اید؟٣. آیا تلاش می کنید که اعتیاد او را از خودتان و دیگران مخفی نگه دارید؟ مثلا آیا درمورد شدت مصرف مواد وی به دیگراندروغ گفته و یا اعتياد او را انکار کرده اید؟٤. آیا مسئولیت کارهائی را که او قادر و موظف به انجام آنها ست برعهده می گیرید؟ مثلا برای جبران کاستی ها، مسئولیت بیشتری بر دوش می کشید؟٥. آیا شما زندگی خود را صرف نجات و رفع مشکلات حاصل از اعتیاد وی می کنید؟ مثلا چک برگشت خورده او را پرداخت می کنید تا او را از رفتن به زندان نجات دهید؟

٦. آیا اجازه می دهید که احساس گناه بر قضاوت شما در باره او تاثیر بگذارد؟ مثلا آیا خودتان را مقصر معتاد شدن او دانسته و به همین دلیل رفتارهای نادرست او را تحمل و توجیه می کنید؟٧. آیا اجازه می دهید که عزیز معتادتان شما و خانواده تان را تهدید كرده و بترساند؟ مثلا آیا رفتارهای خشونت آمیز وی موجب تحقیر و عدم امنیت شما شده است؟٨. آیا به خاطر اينكه عزیزتان معتاد است به او کمک مالی می کنید در حالیکه وی به عنوان يكشخص بالغ بايد خودش هزینهزندگیش را تامین کند؟٩. آیا با عشق و علاقه از وی تقاضای قطع مصرف مواد را دارید؟ به عبارتی به وی رشوه احساسی می دهید تا مصرف موادش را کنار بگذارد؟١٠. آیا برای رفتارهای ویرانگر او حد و مرز قائل می شوید ولی به زودی فراموش کرده و دربرابر مخالفت های وی تسلیم می شوید؟ مثلا او را از مصرف مواد در خانه منع می کنید ولی وی کماکان به رفتارهای ویرانگرش ادامه می دهد؟١١. آیا وعده های او درباره قطع مصرف مواد را باور کرده و مجددا به وی فرصت می دهید؟ در صورتی که می دانید نتیجه ای جز ناامیدی و یاس مجدد نخواهد داشت؟١٢. آیا به دلیل این که پذیرش و قبول اعتیاد عزیزتان برای شما بسیار سخت است، اعتیاد او را انکار می کنید؟
لینک مرجع