تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: سوال 12 قدم دوم
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
-ايا پرهيز داشتن به تنهائي بهبودي حاصل مي شود؟
اگر پرهیز بدون تغییر نگرش باشد مسلما پایدار نیست و دوباره بازگشت به قبل همراه دارد همانطور که من سالیان سال رژیم می گرفتم به وزن دلخواه می رسیدم و دوباره رژیم را رها می کردم و اضافه وزن برمی گشت . ولی تغییر نگرش نسبت به زندگی نسبت به خود می تواند کمک بزرگی برای پایدار ماندن برنامه باشد.
ايا ميشود كسي بليط سينما بخرد وبدون تماشا ي فيلم به خانه برگردد واين كار مانند اين است كه ما پرهيز را انجام داده ايم وقدم ها را كار نكنيم درoa پرهيز از خوردن اجباري به عنوان اولين گام لازم به سوي بهبودي در نظر گرفته مي شود اما پرهيز بهبودي نيست .بهبودي پي بردن به جنون ناشي از پرخوري است كه با كاركرد قدم وتغيير دادن خود به گونه اي كه ديگر نيازي به پرخوري نباشد حاصل مي شودهمان طور كه قارچها در تاريكي مي رويندبيماري پرخوري در نا اميدي رشد مي كند بنابراين براي بهبودي بايد به مرور ايمان بياوريم واميدوار باشيم براي بدست اوردن ايمان بايد به درون محيط سالم فرو مي اييم .در جلسات شركت مي كنيم .با افراد برنده گفتگو كنيم.نوشته هاي مربوط به اصول را مطالعه كنيم وروي قدم ها كار كنيم.بهبودي معجزه است ولي معجزه جادو نيست زماني به وقوع مي پيونددكه من مايل باشم به اصول ساده اي كه براي بهبودي ضرر است عمل كنم .من بايد در زندگي ام اصول روحاني صداقت تمايل روشن بيني(دست دراز كردن براي كمك)پذيرش فروتني به كار بندم وشيوه رفتارم را تغيير دهم .من اگر پرهيز از خوردن اجباري را انجام دهم ولي فكر رفتار نحوه ارتباطم با ديگران وحتي نحوه صحبت كردنم به همان شكل گذشته باشد پاكي خشك دارم وزماني اينگونه باشم اغلب احساس پوچي وبدبختي مي كنم بهبودي با نگاهي مثبت يعني تغيير وفرا گرفتن شيوه هاي رفتار جديد.
بهبودی کامل یعنی رسیدن به خدا و ترک نا امیدی و پاکی بدون تاریخ و برنگشتن بیماری
بهبودی + پرهیز + تغیر شیوه زندگی+شرکت در کلاسها و بحث ها+مشارکت + صداقت +ایمان +کمک خواستن + تکیه بر نیروی برتر+تسلیم+...= پاکی و رسیدن به هدف
با پرهیز تنها نمیتوان به بهبودی دست یافت.
لازمه بهبودی : پرهیز چه جسمی و چه روحی .... تغییر نگرش .... تغییر رفتار و برخورد ... تکرار نکردن اشتباهات گذشته ...
کارکرد مداوم قدمها ... شناخت ضعفها و ترسها و وابستگیها و غلبه بر انها ... کنترل احساسات و منطقی برخورد کردن ...
قوی شدن ایمان درونی و توکل خالصانه به خداوند و ثابت قدم بودن در کارکرد قدمها و شناخت بیشتر و بهتر خود و
یادگیری راههای برخورد با مسایل و مشکلات زندگی به بهبودی بهتر ما کمک میکند.
لینک مرجع