تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: 15 مرداد
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
از خصوصيات افرادي كه در گروه‌های خودیاری موفق به رهايي از هوای‌نفس خودشان نيستند، اين است. كه در جلسات حضور نمي‌يابند و اگر شرکت می‌کنند به عنوان کلوپ استفاده می‌کنند و اصول برنامه را جدي نمي‌گيرند. افرادی مغرور هستند و از كسي كمك نمي‌خواهند به همين دليل از بيداري معنوي و روحانی برخوردار نمي‌شوند. با همه چيز سر جنگ دارند. ديگران را كنترل مي‌كنند و در کارشان دخالت دارند. بيماري خود را نمي‌پذيرند. با خودشان صداقت ندارند. همچنان اعمال سابق و نواقص شخصي خود را انجام مي‌دهند و شهامت رو‌به ‌رو شدن با واقعيت و حقيقت درونی خود را ندارند. آيا فقط برای امروز در جلسات شرکت کرده و به مشاركت همدردانم گوش مي‌سپارم؟ آيا از تجربه‌ی گهربار و دردناك دوستان همدردم استفاده مي‌كنم؟ آيا خودم در جلسه، مشاركت مي‌كنم و تجربیات خود را صادقانه در اختیار سایرین می‌گذارم؟ خداوندا: مرا ياري كن تا نقاط ضعفم را در میان گفتار و رفتار خود و دیگر همدردانم بيابم و از خود واقعیم که همیشه از او فراری بودم را بپذیرم و برای رفع نواقص خودم تلاش نمایم. آیا با دعای آرامش حضورم را در کنار دوستان تأیید می‌کنم؟
بهبودي با حضور در جلسات امكان‌پذير است!
لینک مرجع