تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: 29 مرداد
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
امروز اصول برنامه مي‌گويد به اين باور خواهي رسيد كه در اعماق وجودت يك اعتقاد ريشه‌اي نسبت به خداوند وجود دارد، كه در اثر درگيري روزمره و مشكلات بیماریت که سرچشمه‌ی ترس است، نمي‌توانستي آن را تشخيص دهي. پيشنهاد مي‌شود كه ابتدا آرامش پیدا کنم چون با آن مي‌توانم كارهایم را سر فرصت انجام دهم. به هر حال در ما اين باور و اعتقاد وجود دارد و در همه حال هم آماده است، تا با خواست ما به ما كمك كند. برای خیلی از دوستان در برنامه پي‌آمدهاي معجزه آساي شريك كردن خداوند در امور زندگي‌شان نتيجه بخش بوده است. اوّلين دليل آن رهايي و آزادي از قيد و بندهاي مرگبار وابستگي‌ها بوده است. که با خواست و دعای ما به دادمان رسید. آيا من به جستجوي خود براي يافتن باور به مهربانی و ترحم خداوند در زندگی خود، عليرغم تمام خیره‌سری و خلاف‌ها و موانعی که سرراه این ارتباط می‌گذاشتم، به این ارتباط ادامه مي‌دهم؟ اکنون به این نتیجه رسیده‌ام که اشکال در من و چگونگی درخواست و دعای من بود. آیا اکنون هم درخواستم را لیست می‌کنم؟ من فقط خداوند را مي‌پرستم و از او كمك مي‌خواهم.
بسپار و از این دردسرها رها شو!
لینک مرجع