تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: سوال 16 قدم دوم
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
-برداشت تون از قدم دوم بگوييد؟
امیدواری و ایمان داشتن به نیروی برتر و طلب کمک از او .
قدم دو به ما مي گويد اين قدر سلامت عقل پيدا كرديم كه فهميديم عقلمان نمي رسد واين يعني سلامت عقل.وقتي در قدم دو مي گويم سلامت عقل ندارم يعني من امادگي پيدا كردن سلامت عقل را دارم.من مي پذيرم عقلم درست كار نمي كند وزندگي خودم را نمي توانم بچرخانم.زندگي اين نيست كه بسازم وبسوزم وهمه اش در جنگ وتنگنا باشد.قرار است از زندگي لذت ببرم ودر رفاه وارامش باشم. سلامت عقل قدم دوم اين است كه مي فهمم ومي پذيرم.متعصبم ولازمه رشد من رها شدن از هر نوع تعصبي است قدم دو قدم اميد است.اميد به خدايي كه مي تواند سلامت عقل را به ما باز گرداند.در قدم دو ترس هاي ما از خداوند ريخته مي شود ما فهميديم كه وقتي كاري رو از روي ترس انجام دهيم داريم معامله مي كنيم ودنبال نتيجه هستيم ولي وقتي از عشق انجام دهيم دنبال نتيجه نيستيم واين يعني ازادي وبي نيازي ما يا در حال بهبودي هستيم يا در خال نابودي .من سعي مي كنم در حال بهبودي باشم به اين صورت كه تمرين مي كنم كارهام رو از محور عشق انجام دهم ما به خودمان احترام مي گذاريم وبه همه عق مي ورزيم واين چنين دل ما گرم مي شود واميد پيدا مي كنيم نيروي برتر كمكمان مي كند.قدم دوم مانند قدم اول به ديوار دفاعي نفس ضربه مي زند واين ضربه باعث خالي كردن باد غرور مي شود در قدم دو ما متوجه مي شويم كه همزمان با انجام دادن اين قدم تغيير بنيادي در طرز تفكر ما ايجاد شده با كنار گذاشتن تعصب وروشن بين شدن ما دريچه ذهن خود را براي يادگيري هاي تازه باز مي كنيم.
قدم دوم یعنی ایمان رو شناختن و قدم ب قدم ب خدا نزدیک شدن یعنی غرور رو له کردن و از دیگران کمک خواستن
متوجه شدم سلامت عقل ندارم و به تنهایی و با کله خودم نبایستی کاری را انجام بدم
و شناختن ترسها و وابستگیهام باعث رفع انها و نزدیک شدن من به خداوند است
بایستی با مشورت کردن و سپردن خالصانه به خداوند بدون هیچ ترس و واهمه ای زندگی کنم و
سهم و نقش خودم را در زندگیم پیدا کنم و خدایی نکنم
لینک مرجع