تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: سوال 8قدم سوم
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
-چهار اصلي كه بايد در قدم سوم رعايت كنيم كدام است؟توضيح دهيد؟
شناخت نیروی برتر ( نیروی بزرگ کائنات خداوند ) و ایمان داشتن و اطمینان داشتن به نیروی برتر که زندگی ما در دست اوست
شناخت سهم خود و این که من باید در هرکاری در زندگی سهم خود را بشناسم و آن را درست انجام دهم. ( نقش خود راخوب بازی کنم ) توجه کردن به پیام های خداوند در مورد تصمیم گیریها و پیدا کردن راه حل ها .
سپردن همه زندگی خود به این نیروی برتر
به دنبال نتیجه نبودن و این که بپذیرم که نتیجه هر چه باشد صلاح من در این بوده . ( راضی به رضای او بودن )
از خداوند کمک خواستن
خودخواهی را رها کردن
مدیر و کارگردان زندگی خود بودن
رسیدن ب هدف در مسیر مناسب
لینک مرجع