تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: سوال10 قدم سوم
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
-ما چه طور مي توانيم ازادي وبي نيازي را تجربه كنيم؟
با اطمینان به خداوند مهربان و این که بپذیرم که اوست که می تواند جای همه نداشته های مرا پر کند احساس می کنم که خودش بهترین ها را سر راه من قرار می دهد. او می تواند مرا بی نیاز از همه کس و همه چیز گرداند. او می تواند مرا از همه وابستگیها رها کند او می تواند تمام نواقص مرا درمان کند و راه بهتر زیستن را به من بیاموزد اوست که می تواند مرا از اسارت نفس رها گرداند .
رهایی از اسارت نفس مساوی است با آزادی و بی نیازی .
وقتی افکار من درگیره پرخوری نباشه و ب همه جوانب زندگی به یک شکل و اندازه نظر کنه میتونم ازادی رو تجربه کنم و بی نیاز از خوراکیهای رنگارنگ بشم .اما بی نیازی مطلق فقط از آن خداست و من نیازمند ب خداوندم ودر سایه حمایت اوست ک میتوانم آزاد باشم و با این فکر ب ارامش برسم
با سپردن نقص هامون به قدرت برتر و فقط برای امروز زندگی کردن و دعا کردن
در کتاب a day at a time که توسط اعضای انجمن معتادان گمنام ترجمه شد و شامل تجربه های 365 روز اعضا میباشد ولی چون اداره دیگری انرا چاپ کرد بدلیل رعایت سنت 8 و 9 از لیست نشریات حذف گردید امده است:ایا من خود را از زندانی که ساخته ((غرور من) (خواسته های من) است رها ساخته ام؟ایا کلمه ازادی برای من مفهوم واقعی خود را که همان ازادی برای (کامل شدن)و ازادی برای (انتخاب کردن)است یافته است؟ایا من قادرم که رهایی از اعتیاد را اغازی برای رهایی از اسارت وسوسه ها و تمناهای خویش نمایم؟ ایا من از این ازادی برایم؟ شنیدن خواست و اراده خداوند و تلاش برای انجام ان بهره میگیرم؟ ارادی از..... به معنای ازادی برای.....و در جای دیگری از همین کتاب امده است:ایا من از ازادی خود جهت ارزیابی مجدد دوستان و برنامه ریزی جدید جهت یک زندگی ارام،شاد و کسب احترام از دست رفته بهره خواهم گرفت؟ ازادی من ازادی تو ازادی همه امیر اریا
لینک مرجع