تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: پیام امروز 11 آذر نیکوتینی های گمنام
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
خداوند عاشق توست، نه به این دلیل که آدم خوبی هستی.او به خاطر خودت عاشق توست! خداوند عاشق همه ماست، نه به این دلیل که دوست داشتنی هستیم. فقط به این دلیل که او عشق مطلق است.

بهترین هدیه این برنامه، عشق بلاعوض است. بسیار شگفت انگیز است که مشارکت عضوی را می شنوم که از نواقص شخصی خود می گوید و من انسانی در راه کمال را در پشت آن مشارکت می بینم. در حالی که در دوران مصرف در میان گفتگوهای خانواده خود نمی توانستم این گونه صحبت ها را تحمل کنم.
به مرور توانستم اعضای خانواده خود را به عنوان انسانهایی عادی بپذیرم. نه من و نه آن ها همیشه رفتار معقول نداریم. این برنامه فرصتی در اختیارم قرار داد تا به نقش خود در رفتارهای گذشته نگاه کنم و از بند اسارت خشم و نفرت رهایی یابم. همچنین در این برنامه آموختم تا هر جا در اشتباه هستمT سریعا آن را پذیرفته و درصدد اصلاح آن برآیم.

برای امروز، قبل از هر حرفی لحظه ای تأمل کرده و از خود می پرسم: در برابر این حرف چه پاسخی خواهم شنید؟
(۱۱-۹-۱۳۹۴ ۰۱:۰۱ عصر)rasool-f نوشته شده توسط: [ -> ]خداوند عاشق توست، نه به این دلیل که آدم خوبی هستی.او به خاطر خودت عاشق توست! خداوند عاشق همه ماست، نه به این دلیل که دوست داشتنی هستیم. فقط به این دلیل که او عشق مطلق است.

بهترین هدیه این برنامه، عشق بلاعوض است. بسیار شگفت انگیز است که مشارکت عضوی را می شنوم که از نواقص شخصی خود می گوید و من انسانی در راه کمال را در پشت آن مشارکت می بینم. در حالی که در دوران مصرف در میان گفتگوهای خانواده خود نمی توانستم این گونه صحبت ها را تحمل کنم.
به مرور توانستم اعضای خانواده خود را به عنوان انسانهایی عادی بپذیرم. نه من و نه آن ها همیشه رفتار معقول نداریم. این برنامه فرصتی در اختیارم قرار داد تا به نقش خود در رفتارهای گذشته نگاه کنم و از بند اسارت خشم و نفرت رهایی یابم. همچنین در این برنامه آموختم تا هر جا در اشتباه هستمT سریعا آن را پذیرفته و درصدد اصلاح آن برآیم.

برای امروز، قبل از هر حرفی لحظه ای تأمل کرده و از خود می پرسم: در برابر این حرف چه پاسخی خواهم شنید؟
(۱۱-۹-۱۳۹۴ ۰۱:۰۱ عصر)rasool-f نوشته شده توسط: [ -> ]خداوند عاشق توست، نه به این دلیل که آدم خوبی هستی.او به خاطر خودت عاشق توست! خداوند عاشق همه ماست، نه به این دلیل که دوست داشتنی هستیم. فقط به این دلیل که او عشق مطلق است.

بهترین هدیه این برنامه، عشق بلاعوض است. بسیار شگفت انگیز است که مشارکت عضوی را می شنوم که از نواقص شخصی خود می گوید و من انسانی در راه کمال را در پشت آن مشارکت می بینم. در حالی که در دوران مصرف در میان گفتگوهای خانواده خود نمی توانستم این گونه صحبت ها را تحمل کنم.
به مرور توانستم اعضای خانواده خود را به عنوان انسانهایی عادی بپذیرم. نه من و نه آن ها همیشه رفتار معقول نداریم. این برنامه فرصتی در اختیارم قرار داد تا به نقش خود در رفتارهای گذشته نگاه کنم و از بند اسارت خشم و نفرت رهایی یابم. همچنین در این برنامه آموختم تا هر جا در اشتباه هستمT سریعا آن را پذیرفته و درصدد اصلاح آن برآیم.

برای امروز، قبل از هر حرفی لحظه ای تأمل کرده و از خود می پرسم: در برابر این حرف چه پاسخی خواهم شنید؟
(۱۱-۹-۱۳۹۴ ۰۱:۰۱ عصر)rasool-f نوشته شده توسط: [ -> ]خداوند عاشق توست، نه به این دلیل که آدم خوبی هستی.او به خاطر خودت عاشق توست! خداوند عاشق همه ماست، نه به این دلیل که دوست داشتنی هستیم. فقط به این دلیل که او عشق مطلق است.

بهترین هدیه این برنامه، عشق بلاعوض است. بسیار شگفت انگیز است که مشارکت عضوی را می شنوم که از نواقص شخصی خود می گوید و من انسانی در راه کمال را در پشت آن مشارکت می بینم. در حالی که در دوران مصرف در میان گفتگوهای خانواده خود نمی توانستم این گونه صحبت ها را تحمل کنم.
به مرور توانستم اعضای خانواده خود را به عنوان انسانهایی عادی بپذیرم. نه من و نه آن ها همیشه رفتار معقول نداریم. این برنامه فرصتی در اختیارم قرار داد تا به نقش خود در رفتارهای گذشته نگاه کنم و از بند اسارت خشم و نفرت رهایی یابم. همچنین در این برنامه آموختم تا هر جا در اشتباه هستمT سریعا آن را پذیرفته و درصدد اصلاح آن برآیم.

برای امروز، قبل از هر حرفی لحظه ای تأمل کرده و از خود می پرسم: در برابر این حرف چه پاسخی خواهم شنید؟
لینک مرجع