تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: پیام امروز 12 آذر نیکوتینی های گمنام
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
یک معرفت عقلی است و یک معرفت قلبی.

گاهی اوقات لازم است ابتدا رنجش را از سر بیرون کنم تا از قلبم بیرون برود.
اخیراً گروه ما دچار آشفتگی جدی شد که این موضوع منجر به انصراف تعدادی از خدمتگزاران گردید. اولین فکری که به سرم زد این بود که دیگر به آن جا نروم. اما یکی از اعضاء به من خاطرنشان کرد که بهتر است این بحرانها را پشت سر بگذارم و به شرکت در جلسات ادامه دهم. اندیشه ای که به ذهنم رسید این بود که اگر آن ها بروند من هم دیگر به آن کلیسا نخواهم رفت، اما یکی از کشیشان به من کسانی را یادآور شد که باید پشت سر بگذارم. سپس بسیاری از آنها که برای من اهمیت داشتند، به هر حال آن جا را ترک کردند.
من با روش جنگیدن برای رسیدن به خواسته ها موافق نیستم، گرچه به حق انتخاب آنها به بیان خشم و رنجششان احترام می گذارم.
سرانجام تصمیم گرفتم برای بازگرداندن صلح و آرامش و بهبودی در گروه باقی بمانم. در طی چند سال گذشته به طور روزافزون به حفظ تعادل و آرامش در گروه علاقه مند شدم. با اتخاذ تصمیماتی در جهت صلح و بهبودی می بایست از گروه حمایت می کردم. این به معنای حفظ آرامش در برابر کسانی است که می خواهند با خشم و زور، کارها را به جلو ببرند.

برای امروز، تصمیمات منطقی را بارها و بارها تأیید می کنم تا جایی که قلب و فکر با هم هماهنگ شود.
(۱۲-۹-۱۳۹۴ ۱۰:۱۷ صبح)rasool-f نوشته شده توسط: [ -> ]یک معرفت عقلی است و یک معرفت قلبی.

گاهی اوقات لازم است ابتدا رنجش را از سر بیرون کنم تا از قلبم بیرون برود.
اخیراً گروه ما دچار آشفتگی جدی شد که این موضوع منجر به انصراف تعدادی از خدمتگزاران گردید. اولین فکری که به سرم زد این بود که دیگر به آن جا نروم. اما یکی از اعضاء به من خاطرنشان کرد که بهتر است این بحرانها را پشت سر بگذارم و به شرکت در جلسات ادامه دهم. اندیشه ای که به ذهنم رسید این بود که اگر آن ها بروند من هم دیگر به آن کلیسا نخواهم رفت، اما یکی از کشیشان به من کسانی را یادآور شد که باید پشت سر بگذارم. سپس بسیاری از آنها که برای من اهمیت داشتند، به هر حال آن جا را ترک کردند.
من با روش جنگیدن برای رسیدن به خواسته ها موافق نیستم، گرچه به حق انتخاب آنها به بیان خشم و رنجششان احترام می گذارم.
سرانجام تصمیم گرفتم برای بازگرداندن صلح و آرامش و بهبودی در گروه باقی بمانم. در طی چند سال گذشته به طور روزافزون به حفظ تعادل و آرامش در گروه علاقه مند شدم. با اتخاذ تصمیماتی در جهت صلح و بهبودی می بایست از گروه حمایت می کردم. این به معنای حفظ آرامش در برابر کسانی است که می خواهند با خشم و زور، کارها را به جلو ببرند.

برای امروز، تصمیمات منطقی را بارها و بارها تأیید می کنم تا جایی که قلب و فکر با هم هماهنگ شود.
(۱۲-۹-۱۳۹۴ ۱۰:۱۷ صبح)rasool-f نوشته شده توسط: [ -> ]یک معرفت عقلی است و یک معرفت قلبی.

گاهی اوقات لازم است ابتدا رنجش را از سر بیرون کنم تا از قلبم بیرون برود.
اخیراً گروه ما دچار آشفتگی جدی شد که این موضوع منجر به انصراف تعدادی از خدمتگزاران گردید. اولین فکری که به سرم زد این بود که دیگر به آن جا نروم. اما یکی از اعضاء به من خاطرنشان کرد که بهتر است این بحرانها را پشت سر بگذارم و به شرکت در جلسات ادامه دهم. اندیشه ای که به ذهنم رسید این بود که اگر آن ها بروند من هم دیگر به آن کلیسا نخواهم رفت، اما یکی از کشیشان به من کسانی را یادآور شد که باید پشت سر بگذارم. سپس بسیاری از آنها که برای من اهمیت داشتند، به هر حال آن جا را ترک کردند.
من با روش جنگیدن برای رسیدن به خواسته ها موافق نیستم، گرچه به حق انتخاب آنها به بیان خشم و رنجششان احترام می گذارم.
سرانجام تصمیم گرفتم برای بازگرداندن صلح و آرامش و بهبودی در گروه باقی بمانم. در طی چند سال گذشته به طور روزافزون به حفظ تعادل و آرامش در گروه علاقه مند شدم. با اتخاذ تصمیماتی در جهت صلح و بهبودی می بایست از گروه حمایت می کردم. این به معنای حفظ آرامش در برابر کسانی است که می خواهند با خشم و زور، کارها را به جلو ببرند.

برای امروز، تصمیمات منطقی را بارها و بارها تأیید می کنم تا جایی که قلب و فکر با هم هماهنگ شود.
(۱۲-۹-۱۳۹۴ ۱۰:۱۷ صبح)rasool-f نوشته شده توسط: [ -> ]یک معرفت عقلی است و یک معرفت قلبی.

گاهی اوقات لازم است ابتدا رنجش را از سر بیرون کنم تا از قلبم بیرون برود.
اخیراً گروه ما دچار آشفتگی جدی شد که این موضوع منجر به انصراف تعدادی از خدمتگزاران گردید. اولین فکری که به سرم زد این بود که دیگر به آن جا نروم. اما یکی از اعضاء به من خاطرنشان کرد که بهتر است این بحرانها را پشت سر بگذارم و به شرکت در جلسات ادامه دهم. اندیشه ای که به ذهنم رسید این بود که اگر آن ها بروند من هم دیگر به آن کلیسا نخواهم رفت، اما یکی از کشیشان به من کسانی را یادآور شد که باید پشت سر بگذارم. سپس بسیاری از آنها که برای من اهمیت داشتند، به هر حال آن جا را ترک کردند.
من با روش جنگیدن برای رسیدن به خواسته ها موافق نیستم، گرچه به حق انتخاب آنها به بیان خشم و رنجششان احترام می گذارم.
سرانجام تصمیم گرفتم برای بازگرداندن صلح و آرامش و بهبودی در گروه باقی بمانم. در طی چند سال گذشته به طور روزافزون به حفظ تعادل و آرامش در گروه علاقه مند شدم. با اتخاذ تصمیماتی در جهت صلح و بهبودی می بایست از گروه حمایت می کردم. این به معنای حفظ آرامش در برابر کسانی است که می خواهند با خشم و زور، کارها را به جلو ببرند.

برای امروز، تصمیمات منطقی را بارها و بارها تأیید می کنم تا جایی که قلب و فکر با هم هماهنگ شود.
لینک مرجع