تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: پیام امروز 13 آذر نیکوتینی های گمنام
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
بگذار کیش و آیین تو به جای حرف زدن به عمل در آید.

اگر عبارت "بیداری روحانی" را جایگزین مذهب کنم، با آن ارتباط بیشتری برقرار می کنم. اگر اصول روحانی نهفته در قدم های دوازده گانه را فقط برای مشکل اعتیاد نیکوتین به کار برم، نمی توانم رها از نیکوتین باقی بمانم. باید این اصول را در تمام امور زندگی خود به کار بندم.
هر زمان احساس آشفتگی می کنم، به قدم اول باز می گردم. اقرار می کنم که در برابر آن شخص یا موقعیت عاجزم و نیرویی از خود ندارم و با این موضوع که اختیار زندگی از دستم خارج گردیده، ارتباط برقرار می کنم.
ممکن است خشمگین شوم. ممکن است مشکل خواب داشته باشم. ممکن است مشکل اضافه وزن داشته باشم و یا ممکن است مسائل پیش پا افتاده باعث رنجشم شود.
زمانی قادر به برداشتن قدم دوم خواهم بود که به درستی قدم اول را برداشته باشم. لازم است قدم اول را به درستی و تمام و کمال بردارم و عجله ای برای برداشتن قدم بعدی نکنم.

برای امروز، مایل به برداشتن قدم ها هستم. هر بار یک قدم، اما تمام و کمال.
(۱۳-۹-۱۳۹۴ ۱۲:۰۴ عصر)rasool-f نوشته شده توسط: [ -> ]بگذار کیش و آیین تو به جای حرف زدن به عمل در آید.

اگر عبارت "بیداری روحانی" را جایگزین مذهب کنم، با آن ارتباط بیشتری برقرار می کنم. اگر اصول روحانی نهفته در قدم های دوازده گانه را فقط برای مشکل اعتیاد نیکوتین به کار برم، نمی توانم رها از نیکوتین باقی بمانم. باید این اصول را در تمام امور زندگی خود به کار بندم.
هر زمان احساس آشفتگی می کنم، به قدم اول باز می گردم. اقرار می کنم که در برابر آن شخص یا موقعیت عاجزم و نیرویی از خود ندارم و با این موضوع که اختیار زندگی از دستم خارج گردیده، ارتباط برقرار می کنم.
ممکن است خشمگین شوم. ممکن است مشکل خواب داشته باشم. ممکن است مشکل اضافه وزن داشته باشم و یا ممکن است مسائل پیش پا افتاده باعث رنجشم شود.
زمانی قادر به برداشتن قدم دوم خواهم بود که به درستی قدم اول را برداشته باشم. لازم است قدم اول را به درستی و تمام و کمال بردارم و عجله ای برای برداشتن قدم بعدی نکنم.

برای امروز، مایل به برداشتن قدم ها هستم. هر بار یک قدم، اما تمام و کمال.
(۱۳-۹-۱۳۹۴ ۱۲:۰۴ عصر)rasool-f نوشته شده توسط: [ -> ]بگذار کیش و آیین تو به جای حرف زدن به عمل در آید.

اگر عبارت "بیداری روحانی" را جایگزین مذهب کنم، با آن ارتباط بیشتری برقرار می کنم. اگر اصول روحانی نهفته در قدم های دوازده گانه را فقط برای مشکل اعتیاد نیکوتین به کار برم، نمی توانم رها از نیکوتین باقی بمانم. باید این اصول را در تمام امور زندگی خود به کار بندم.
هر زمان احساس آشفتگی می کنم، به قدم اول باز می گردم. اقرار می کنم که در برابر آن شخص یا موقعیت عاجزم و نیرویی از خود ندارم و با این موضوع که اختیار زندگی از دستم خارج گردیده، ارتباط برقرار می کنم.
ممکن است خشمگین شوم. ممکن است مشکل خواب داشته باشم. ممکن است مشکل اضافه وزن داشته باشم و یا ممکن است مسائل پیش پا افتاده باعث رنجشم شود.
زمانی قادر به برداشتن قدم دوم خواهم بود که به درستی قدم اول را برداشته باشم. لازم است قدم اول را به درستی و تمام و کمال بردارم و عجله ای برای برداشتن قدم بعدی نکنم.

برای امروز، مایل به برداشتن قدم ها هستم. هر بار یک قدم، اما تمام و کمال.
(۱۳-۹-۱۳۹۴ ۱۲:۰۴ عصر)rasool-f نوشته شده توسط: [ -> ]بگذار کیش و آیین تو به جای حرف زدن به عمل در آید.

اگر عبارت "بیداری روحانی" را جایگزین مذهب کنم، با آن ارتباط بیشتری برقرار می کنم. اگر اصول روحانی نهفته در قدم های دوازده گانه را فقط برای مشکل اعتیاد نیکوتین به کار برم، نمی توانم رها از نیکوتین باقی بمانم. باید این اصول را در تمام امور زندگی خود به کار بندم.
هر زمان احساس آشفتگی می کنم، به قدم اول باز می گردم. اقرار می کنم که در برابر آن شخص یا موقعیت عاجزم و نیرویی از خود ندارم و با این موضوع که اختیار زندگی از دستم خارج گردیده، ارتباط برقرار می کنم.
ممکن است خشمگین شوم. ممکن است مشکل خواب داشته باشم. ممکن است مشکل اضافه وزن داشته باشم و یا ممکن است مسائل پیش پا افتاده باعث رنجشم شود.
زمانی قادر به برداشتن قدم دوم خواهم بود که به درستی قدم اول را برداشته باشم. لازم است قدم اول را به درستی و تمام و کمال بردارم و عجله ای برای برداشتن قدم بعدی نکنم.

برای امروز، مایل به برداشتن قدم ها هستم. هر بار یک قدم، اما تمام و کمال.
لینک مرجع