تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: پیام امروز 14 آذر نیکوتینی های گمنام
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
بیست سال عبادت کردم اما پاسخی دریافت نکردم تا که زانو زدم و دعا کردم.

باید بگویم این نقل قول شامل من نمی شود. پیش از اینکه با انجمن نیکوتینی های گمنام آشنا شوم، فکر می کردم سالها بر روی زانوها عبادت کرده ام. با استفاده از هر روش و هر راهی که هر کس پیشنهاد می کرد، سعی در قطع مصرف نیکوتین داشتم و حتی بعضی از پیشنهادات را چندین بار انجام داده بودم، اما هرگز موفق به باقی ماندن در قطع مصرف نشدم.
اگر بخواهم صادقانه بگویم، باید اقرار کنم که هیچ گاه واقعاً قطع مصرف نکردم. هر بار به طور مشروط قطع مصرف می کردم و دیر یا زود کسی یا چیزی باعث می شد تا دوباره مصرف کنم.
انجمن نیکوتینی های گمنام به من یاد داد تا با خود صادق باشم. هیچ کس یا هیچ چیز نمی تواند مرا وادار به مصرف کند بلکه همه چیز به انتخاب من بستگی دارد. من حق انتخاب دارم که از این برنامه و قدم های دوازده گانه در جهت بهبود کیفیت زندگی بهره گیرم و یا مصرف نیکوتین را انتخاب کنم.

برای امروز، مایلم تا در مسیر بهبودی باقی بمانم.
(۱۴-۹-۱۳۹۴ ۰۹:۲۵ صبح)rasool-f نوشته شده توسط: [ -> ]بیست سال عبادت کردم اما پاسخی دریافت نکردم تا که زانو زدم و دعا کردم.

باید بگویم این نقل قول شامل من نمی شود. پیش از اینکه با انجمن نیکوتینی های گمنام آشنا شوم، فکر می کردم سالها بر روی زانوها عبادت کرده ام. با استفاده از هر روش و هر راهی که هر کس پیشنهاد می کرد، سعی در قطع مصرف نیکوتین داشتم و حتی بعضی از پیشنهادات را چندین بار انجام داده بودم، اما هرگز موفق به باقی ماندن در قطع مصرف نشدم.
اگر بخواهم صادقانه بگویم، باید اقرار کنم که هیچ گاه واقعاً قطع مصرف نکردم. هر بار به طور مشروط قطع مصرف می کردم و دیر یا زود کسی یا چیزی باعث می شد تا دوباره مصرف کنم.
انجمن نیکوتینی های گمنام به من یاد داد تا با خود صادق باشم. هیچ کس یا هیچ چیز نمی تواند مرا وادار به مصرف کند بلکه همه چیز به انتخاب من بستگی دارد. من حق انتخاب دارم که از این برنامه و قدم های دوازده گانه در جهت بهبود کیفیت زندگی بهره گیرم و یا مصرف نیکوتین را انتخاب کنم.

برای امروز، مایلم تا در مسیر بهبودی باقی بمانم.
(۱۴-۹-۱۳۹۴ ۰۹:۲۵ صبح)rasool-f نوشته شده توسط: [ -> ]بیست سال عبادت کردم اما پاسخی دریافت نکردم تا که زانو زدم و دعا کردم.

باید بگویم این نقل قول شامل من نمی شود. پیش از اینکه با انجمن نیکوتینی های گمنام آشنا شوم، فکر می کردم سالها بر روی زانوها عبادت کرده ام. با استفاده از هر روش و هر راهی که هر کس پیشنهاد می کرد، سعی در قطع مصرف نیکوتین داشتم و حتی بعضی از پیشنهادات را چندین بار انجام داده بودم، اما هرگز موفق به باقی ماندن در قطع مصرف نشدم.
اگر بخواهم صادقانه بگویم، باید اقرار کنم که هیچ گاه واقعاً قطع مصرف نکردم. هر بار به طور مشروط قطع مصرف می کردم و دیر یا زود کسی یا چیزی باعث می شد تا دوباره مصرف کنم.
انجمن نیکوتینی های گمنام به من یاد داد تا با خود صادق باشم. هیچ کس یا هیچ چیز نمی تواند مرا وادار به مصرف کند بلکه همه چیز به انتخاب من بستگی دارد. من حق انتخاب دارم که از این برنامه و قدم های دوازده گانه در جهت بهبود کیفیت زندگی بهره گیرم و یا مصرف نیکوتین را انتخاب کنم.

برای امروز، مایلم تا در مسیر بهبودی باقی بمانم.
(۱۴-۹-۱۳۹۴ ۰۹:۲۵ صبح)rasool-f نوشته شده توسط: [ -> ]بیست سال عبادت کردم اما پاسخی دریافت نکردم تا که زانو زدم و دعا کردم.

باید بگویم این نقل قول شامل من نمی شود. پیش از اینکه با انجمن نیکوتینی های گمنام آشنا شوم، فکر می کردم سالها بر روی زانوها عبادت کرده ام. با استفاده از هر روش و هر راهی که هر کس پیشنهاد می کرد، سعی در قطع مصرف نیکوتین داشتم و حتی بعضی از پیشنهادات را چندین بار انجام داده بودم، اما هرگز موفق به باقی ماندن در قطع مصرف نشدم.
اگر بخواهم صادقانه بگویم، باید اقرار کنم که هیچ گاه واقعاً قطع مصرف نکردم. هر بار به طور مشروط قطع مصرف می کردم و دیر یا زود کسی یا چیزی باعث می شد تا دوباره مصرف کنم.
انجمن نیکوتینی های گمنام به من یاد داد تا با خود صادق باشم. هیچ کس یا هیچ چیز نمی تواند مرا وادار به مصرف کند بلکه همه چیز به انتخاب من بستگی دارد. من حق انتخاب دارم که از این برنامه و قدم های دوازده گانه در جهت بهبود کیفیت زندگی بهره گیرم و یا مصرف نیکوتین را انتخاب کنم.

برای امروز، مایلم تا در مسیر بهبودی باقی بمانم.
لینک مرجع