تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: پیام امروز 16 آذر نیکوتینی های گمنام
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
ناملایمات را بر خاک، و نیکی ها را بر سنگ مرمر بنویس.

گاهی از این که می بینم در گذشته احساسات کسی را جریحه دار کرده ام، مبهوت می شوم. بسیاری از اوقات اتفاق افتاده که کسی فکر کرده چیزی را گفته ام در حالی که هرگز آن را نگفته ام، مثلاً چند روز پیش به همسرم گفتم "ندارم"، در حالی که او فکر می کرد گفته ام " دارم". این موضوع باعث ایجاد جر و بحث میان ما شد، تا این که او را متقاعد ساختم که گفته ام ندارم.
اگر کسی واقعاً چیزی بگوید و یا من در تصوراتم فکر کنم که این گونه گفته است در هر صورت تاثیری یکسان خواهد داشت. این برنامه فرصتی به من داده تا با خود و دیگران صادق باشم و در جهت برطرف نمودن سوء تفاهم ها با طرف مقابل صحبت کنم.
قبل از برداشتن قدم های دوازده گانه، در مورد این و آن قضاوت می کردم. وقتی در مورد دیگران قضاوت کنم در نتیجه به آن ها اجازه می دهم تا در موردم قضاوت کنند.

برای امروز، در ارتباط با خود و دیگران صادق خواهم بود و احتمال می دهم دچار سوء تفاهم شوم و یا مورد سوء تفاهم قرار گیرم.
(۱۶-۹-۱۳۹۴ ۰۹:۰۷ صبح)rasool-f نوشته شده توسط: [ -> ]ناملایمات را بر خاک، و نیکی ها را بر سنگ مرمر بنویس.

گاهی از این که می بینم در گذشته احساسات کسی را جریحه دار کرده ام، مبهوت می شوم. بسیاری از اوقات اتفاق افتاده که کسی فکر کرده چیزی را گفته ام در حالی که هرگز آن را نگفته ام، مثلاً چند روز پیش به همسرم گفتم "ندارم"، در حالی که او فکر می کرد گفته ام " دارم". این موضوع باعث ایجاد جر و بحث میان ما شد، تا این که او را متقاعد ساختم که گفته ام ندارم.
اگر کسی واقعاً چیزی بگوید و یا من در تصوراتم فکر کنم که این گونه گفته است در هر صورت تاثیری یکسان خواهد داشت. این برنامه فرصتی به من داده تا با خود و دیگران صادق باشم و در جهت برطرف نمودن سوء تفاهم ها با طرف مقابل صحبت کنم.
قبل از برداشتن قدم های دوازده گانه، در مورد این و آن قضاوت می کردم. وقتی در مورد دیگران قضاوت کنم در نتیجه به آن ها اجازه می دهم تا در موردم قضاوت کنند.

برای امروز، در ارتباط با خود و دیگران صادق خواهم بود و احتمال می دهم دچار سوء تفاهم شوم و یا مورد سوء تفاهم قرار گیرم.
(۱۶-۹-۱۳۹۴ ۰۹:۰۷ صبح)rasool-f نوشته شده توسط: [ -> ]ناملایمات را بر خاک، و نیکی ها را بر سنگ مرمر بنویس.

گاهی از این که می بینم در گذشته احساسات کسی را جریحه دار کرده ام، مبهوت می شوم. بسیاری از اوقات اتفاق افتاده که کسی فکر کرده چیزی را گفته ام در حالی که هرگز آن را نگفته ام، مثلاً چند روز پیش به همسرم گفتم "ندارم"، در حالی که او فکر می کرد گفته ام " دارم". این موضوع باعث ایجاد جر و بحث میان ما شد، تا این که او را متقاعد ساختم که گفته ام ندارم.
اگر کسی واقعاً چیزی بگوید و یا من در تصوراتم فکر کنم که این گونه گفته است در هر صورت تاثیری یکسان خواهد داشت. این برنامه فرصتی به من داده تا با خود و دیگران صادق باشم و در جهت برطرف نمودن سوء تفاهم ها با طرف مقابل صحبت کنم.
قبل از برداشتن قدم های دوازده گانه، در مورد این و آن قضاوت می کردم. وقتی در مورد دیگران قضاوت کنم در نتیجه به آن ها اجازه می دهم تا در موردم قضاوت کنند.

برای امروز، در ارتباط با خود و دیگران صادق خواهم بود و احتمال می دهم دچار سوء تفاهم شوم و یا مورد سوء تفاهم قرار گیرم.
(۱۶-۹-۱۳۹۴ ۰۹:۰۷ صبح)rasool-f نوشته شده توسط: [ -> ]ناملایمات را بر خاک، و نیکی ها را بر سنگ مرمر بنویس.

گاهی از این که می بینم در گذشته احساسات کسی را جریحه دار کرده ام، مبهوت می شوم. بسیاری از اوقات اتفاق افتاده که کسی فکر کرده چیزی را گفته ام در حالی که هرگز آن را نگفته ام، مثلاً چند روز پیش به همسرم گفتم "ندارم"، در حالی که او فکر می کرد گفته ام " دارم". این موضوع باعث ایجاد جر و بحث میان ما شد، تا این که او را متقاعد ساختم که گفته ام ندارم.
اگر کسی واقعاً چیزی بگوید و یا من در تصوراتم فکر کنم که این گونه گفته است در هر صورت تاثیری یکسان خواهد داشت. این برنامه فرصتی به من داده تا با خود و دیگران صادق باشم و در جهت برطرف نمودن سوء تفاهم ها با طرف مقابل صحبت کنم.
قبل از برداشتن قدم های دوازده گانه، در مورد این و آن قضاوت می کردم. وقتی در مورد دیگران قضاوت کنم در نتیجه به آن ها اجازه می دهم تا در موردم قضاوت کنند.

برای امروز، در ارتباط با خود و دیگران صادق خواهم بود و احتمال می دهم دچار سوء تفاهم شوم و یا مورد سوء تفاهم قرار گیرم.
لینک مرجع