تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: پیام امروز 17 آذر نیکوتینی های گمنام
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
اگر آسمان را هدف قرار دهی به زمین می رسی و اگر زمین را هدف بگیری به هیچ چیز نخواهی رسید.

می توان مفاهیم گوناگون از این هفته برداشت کرد. به عقیده من به این معناست که از قدم های دوازده گانه نهایت استفاده را ببرم. گاهی خوب پیش می روم، گاهی هدف را گم کرده و احساسات دیگران را جریحه دار می کنم.
قدم دهم به من یادآور می شود همواره نگاهی به اعمال و رفتار خود بیندازم. اگر متوجه شکافی در روابط خود گردم، سریعاً بدان اقرار می کنم و در صدد برطرف نمودن آن بر می آیم. هیچ وقت قصد آسیب رساندن به کسی را ندارم، اما اگر کاری انجام دادم که موجب صدمه زدن به کسی شده، از صمیم قلب جبران خسارت می کنم.
جبران خسارت به این معنا نیست که من انسان بدی هستم و یا این که مرتکب اشتباهی شده ام. بعضی وقت ها حق مخالفت با دیگران را دارم و بعضی وقت ها جبران خسارت تأییدی است بر اینکه طرف مقابل نیز حق مخالفت دارد.

برای امروز، به احساسات دیگران احترام می گذارم و اگر خسارتی وارد کردم سریعاً جبران خسارت خواهم کرد.
(۱۷-۹-۱۳۹۴ ۱۲:۳۱ عصر)rasool-f نوشته شده توسط: [ -> ]اگر آسمان را هدف قرار دهی به زمین می رسی و اگر زمین را هدف بگیری به هیچ چیز نخواهی رسید.

می توان مفاهیم گوناگون از این هفته برداشت کرد. به عقیده من به این معناست که از قدم های دوازده گانه نهایت استفاده را ببرم. گاهی خوب پیش می روم، گاهی هدف را گم کرده و احساسات دیگران را جریحه دار می کنم.
قدم دهم به من یادآور می شود همواره نگاهی به اعمال و رفتار خود بیندازم. اگر متوجه شکافی در روابط خود گردم، سریعاً بدان اقرار می کنم و در صدد برطرف نمودن آن بر می آیم. هیچ وقت قصد آسیب رساندن به کسی را ندارم، اما اگر کاری انجام دادم که موجب صدمه زدن به کسی شده، از صمیم قلب جبران خسارت می کنم.
جبران خسارت به این معنا نیست که من انسان بدی هستم و یا این که مرتکب اشتباهی شده ام. بعضی وقت ها حق مخالفت با دیگران را دارم و بعضی وقت ها جبران خسارت تأییدی است بر اینکه طرف مقابل نیز حق مخالفت دارد.

برای امروز، به احساسات دیگران احترام می گذارم و اگر خسارتی وارد کردم سریعاً جبران خسارت خواهم کرد.
(۱۷-۹-۱۳۹۴ ۱۲:۳۱ عصر)rasool-f نوشته شده توسط: [ -> ]اگر آسمان را هدف قرار دهی به زمین می رسی و اگر زمین را هدف بگیری به هیچ چیز نخواهی رسید.

می توان مفاهیم گوناگون از این هفته برداشت کرد. به عقیده من به این معناست که از قدم های دوازده گانه نهایت استفاده را ببرم. گاهی خوب پیش می روم، گاهی هدف را گم کرده و احساسات دیگران را جریحه دار می کنم.
قدم دهم به من یادآور می شود همواره نگاهی به اعمال و رفتار خود بیندازم. اگر متوجه شکافی در روابط خود گردم، سریعاً بدان اقرار می کنم و در صدد برطرف نمودن آن بر می آیم. هیچ وقت قصد آسیب رساندن به کسی را ندارم، اما اگر کاری انجام دادم که موجب صدمه زدن به کسی شده، از صمیم قلب جبران خسارت می کنم.
جبران خسارت به این معنا نیست که من انسان بدی هستم و یا این که مرتکب اشتباهی شده ام. بعضی وقت ها حق مخالفت با دیگران را دارم و بعضی وقت ها جبران خسارت تأییدی است بر اینکه طرف مقابل نیز حق مخالفت دارد.

برای امروز، به احساسات دیگران احترام می گذارم و اگر خسارتی وارد کردم سریعاً جبران خسارت خواهم کرد.
(۱۷-۹-۱۳۹۴ ۱۲:۳۱ عصر)rasool-f نوشته شده توسط: [ -> ]اگر آسمان را هدف قرار دهی به زمین می رسی و اگر زمین را هدف بگیری به هیچ چیز نخواهی رسید.

می توان مفاهیم گوناگون از این هفته برداشت کرد. به عقیده من به این معناست که از قدم های دوازده گانه نهایت استفاده را ببرم. گاهی خوب پیش می روم، گاهی هدف را گم کرده و احساسات دیگران را جریحه دار می کنم.
قدم دهم به من یادآور می شود همواره نگاهی به اعمال و رفتار خود بیندازم. اگر متوجه شکافی در روابط خود گردم، سریعاً بدان اقرار می کنم و در صدد برطرف نمودن آن بر می آیم. هیچ وقت قصد آسیب رساندن به کسی را ندارم، اما اگر کاری انجام دادم که موجب صدمه زدن به کسی شده، از صمیم قلب جبران خسارت می کنم.
جبران خسارت به این معنا نیست که من انسان بدی هستم و یا این که مرتکب اشتباهی شده ام. بعضی وقت ها حق مخالفت با دیگران را دارم و بعضی وقت ها جبران خسارت تأییدی است بر اینکه طرف مقابل نیز حق مخالفت دارد.

برای امروز، به احساسات دیگران احترام می گذارم و اگر خسارتی وارد کردم سریعاً جبران خسارت خواهم کرد.
لینک مرجع