تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: پیام امروز 18 آذر نیکوتینی های گمنام
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
ایمان، تصویر روحانیت است.

دانشمندان قرنها در تلاش برای اثبات یا رد مفهوم خدا هستند. فیلسوفان در این مورد با یکدیگر به بحث پرداخته اند، اما هیچ یک ملاک و مدرکی مطلق و مشخص در دست ندارد. برای درک نیرویی برتر از خود دلیل و بُرهان لازم نیست. فقط ایمان لازم است.
من با جدیت و پشتکار از هر روش و ابزاری که می شناختم برای قطع مصرف نیکوتین استفاده کردم، اما موفق نمی شدم. انجمن نیکوتینی های گمنام نقطه قوتی را که بدان نیاز داشتم به من هدیه کرد. ما نه تنها به یکدیگر در رهایی از مصرف نیکوتین کمک می کنیم، بلکه کمک می کنیم تا از یک زندگی بهتر برخوردار باشیم. به اعتقاد من، تلاش بشر در طی قرنها برای تبدیل شدن به انسانی بهتر نشان از وجود یک نیروی برتر است.

برای امروز، در جستجوی کشف صفات نیک انسانها خواهم بود.

(۱۸-۹-۱۳۹۴ ۱۰:۱۴ صبح)rasool-f نوشته شده توسط: [ -> ]ایمان، تصویر روحانیت است.

دانشمندان قرنها در تلاش برای اثبات یا رد مفهوم خدا هستند. فیلسوفان در این مورد با یکدیگر به بحث پرداخته اند، اما هیچ یک ملاک و مدرکی مطلق و مشخص در دست ندارد. برای درک نیرویی برتر از خود دلیل و بُرهان لازم نیست. فقط ایمان لازم است.
من با جدیت و پشتکار از هر روش و ابزاری که می شناختم برای قطع مصرف نیکوتین استفاده کردم، اما موفق نمی شدم. انجمن نیکوتینی های گمنام نقطه قوتی را که بدان نیاز داشتم به من هدیه کرد. ما نه تنها به یکدیگر در رهایی از مصرف نیکوتین کمک می کنیم، بلکه کمک می کنیم تا از یک زندگی بهتر برخوردار باشیم. به اعتقاد من، تلاش بشر در طی قرنها برای تبدیل شدن به انسانی بهتر نشان از وجود یک نیروی برتر است.

برای امروز، در جستجوی کشف صفات نیک انسانها خواهم بود.

(۱۸-۹-۱۳۹۴ ۱۰:۱۴ صبح)rasool-f نوشته شده توسط: [ -> ]ایمان، تصویر روحانیت است.

دانشمندان قرنها در تلاش برای اثبات یا رد مفهوم خدا هستند. فیلسوفان در این مورد با یکدیگر به بحث پرداخته اند، اما هیچ یک ملاک و مدرکی مطلق و مشخص در دست ندارد. برای درک نیرویی برتر از خود دلیل و بُرهان لازم نیست. فقط ایمان لازم است.
من با جدیت و پشتکار از هر روش و ابزاری که می شناختم برای قطع مصرف نیکوتین استفاده کردم، اما موفق نمی شدم. انجمن نیکوتینی های گمنام نقطه قوتی را که بدان نیاز داشتم به من هدیه کرد. ما نه تنها به یکدیگر در رهایی از مصرف نیکوتین کمک می کنیم، بلکه کمک می کنیم تا از یک زندگی بهتر برخوردار باشیم. به اعتقاد من، تلاش بشر در طی قرنها برای تبدیل شدن به انسانی بهتر نشان از وجود یک نیروی برتر است.

برای امروز، در جستجوی کشف صفات نیک انسانها خواهم بود.

(۱۸-۹-۱۳۹۴ ۱۰:۱۴ صبح)rasool-f نوشته شده توسط: [ -> ]ایمان، تصویر روحانیت است.

دانشمندان قرنها در تلاش برای اثبات یا رد مفهوم خدا هستند. فیلسوفان در این مورد با یکدیگر به بحث پرداخته اند، اما هیچ یک ملاک و مدرکی مطلق و مشخص در دست ندارد. برای درک نیرویی برتر از خود دلیل و بُرهان لازم نیست. فقط ایمان لازم است.
من با جدیت و پشتکار از هر روش و ابزاری که می شناختم برای قطع مصرف نیکوتین استفاده کردم، اما موفق نمی شدم. انجمن نیکوتینی های گمنام نقطه قوتی را که بدان نیاز داشتم به من هدیه کرد. ما نه تنها به یکدیگر در رهایی از مصرف نیکوتین کمک می کنیم، بلکه کمک می کنیم تا از یک زندگی بهتر برخوردار باشیم. به اعتقاد من، تلاش بشر در طی قرنها برای تبدیل شدن به انسانی بهتر نشان از وجود یک نیروی برتر است.

برای امروز، در جستجوی کشف صفات نیک انسانها خواهم بود.

لینک مرجع