تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: پیام امروز 19 آذر نیکوتینی های گمنام
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
زندگی یک رقص است. آیا من هم می رقصم؟

آیا از زندگی لذت می برم؟ آیا سعی می کنم از آن لذت ببرم؟
آیا به حد کافی استراحت می کنم؟ آیا به خود و دیگران سخت می گیرم؟
من معتقدم که خداوند می خواهد تا شادمان و رها باشم. بر این باورم که خدا می خواهد رها از مصرف نیکوتین زندگی کنم و با موسیقی هستی که در درونم طنین انداز است، به رقص شادی درآیم.
ایمان دارم که خداوند می خواهد به دیگران یاری برسانم تا با نوای موسیقی درونشان به رقص درآیند. اگر به موسیقی درون بی توجه شوم، آن قدر درگیر حاشیه ها می شوم که مانند دوران مصرف، رقصیدن و لذت بردن از زندگی را فراموش می کنم.

برای امروز، بابت لذت بردن از هدیه زندگی سپاسگزار خداوندم.
(۱۹-۹-۱۳۹۴ ۱۲:۰۷ عصر)rasool-f نوشته شده توسط: [ -> ]زندگی یک رقص است. آیا من هم می رقصم؟

آیا از زندگی لذت می برم؟ آیا سعی می کنم از آن لذت ببرم؟
آیا به حد کافی استراحت می کنم؟ آیا به خود و دیگران سخت می گیرم؟
من معتقدم که خداوند می خواهد تا شادمان و رها باشم. بر این باورم که خدا می خواهد رها از مصرف نیکوتین زندگی کنم و با موسیقی هستی که در درونم طنین انداز است، به رقص شادی درآیم.
ایمان دارم که خداوند می خواهد به دیگران یاری برسانم تا با نوای موسیقی درونشان به رقص درآیند. اگر به موسیقی درون بی توجه شوم، آن قدر درگیر حاشیه ها می شوم که مانند دوران مصرف، رقصیدن و لذت بردن از زندگی را فراموش می کنم.

برای امروز، بابت لذت بردن از هدیه زندگی سپاسگزار خداوندم.
(۱۹-۹-۱۳۹۴ ۱۲:۰۷ عصر)rasool-f نوشته شده توسط: [ -> ]زندگی یک رقص است. آیا من هم می رقصم؟

آیا از زندگی لذت می برم؟ آیا سعی می کنم از آن لذت ببرم؟
آیا به حد کافی استراحت می کنم؟ آیا به خود و دیگران سخت می گیرم؟
من معتقدم که خداوند می خواهد تا شادمان و رها باشم. بر این باورم که خدا می خواهد رها از مصرف نیکوتین زندگی کنم و با موسیقی هستی که در درونم طنین انداز است، به رقص شادی درآیم.
ایمان دارم که خداوند می خواهد به دیگران یاری برسانم تا با نوای موسیقی درونشان به رقص درآیند. اگر به موسیقی درون بی توجه شوم، آن قدر درگیر حاشیه ها می شوم که مانند دوران مصرف، رقصیدن و لذت بردن از زندگی را فراموش می کنم.

برای امروز، بابت لذت بردن از هدیه زندگی سپاسگزار خداوندم.
(۱۹-۹-۱۳۹۴ ۱۲:۰۷ عصر)rasool-f نوشته شده توسط: [ -> ]زندگی یک رقص است. آیا من هم می رقصم؟

آیا از زندگی لذت می برم؟ آیا سعی می کنم از آن لذت ببرم؟
آیا به حد کافی استراحت می کنم؟ آیا به خود و دیگران سخت می گیرم؟
من معتقدم که خداوند می خواهد تا شادمان و رها باشم. بر این باورم که خدا می خواهد رها از مصرف نیکوتین زندگی کنم و با موسیقی هستی که در درونم طنین انداز است، به رقص شادی درآیم.
ایمان دارم که خداوند می خواهد به دیگران یاری برسانم تا با نوای موسیقی درونشان به رقص درآیند. اگر به موسیقی درون بی توجه شوم، آن قدر درگیر حاشیه ها می شوم که مانند دوران مصرف، رقصیدن و لذت بردن از زندگی را فراموش می کنم.

برای امروز، بابت لذت بردن از هدیه زندگی سپاسگزار خداوندم.
لینک مرجع