تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: پیام امروز 20 آذر نیکوتینی های گمنام
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
همیشه فکر می کردم رفت و آمد با مصرف کننده اشکالی ندارد، اما این طور نبود بلکه عذاب بود.

این جمله در مورد من صدق می کند. در دوران مصرف همیشه از رفتن به جایی که افراد غیر سیگاری در آن جا حضور داشتند خودداری می کردم، زیرا نمی توانستم به راحتی سیگار بکشم. اکنون همه چیز فرق کرده است. اوایل قطع مصرف تصور می کردم رفت و آمد با مصرف کننده اشکالی ایجاد نمی کند، اما اکنون از رفتن به مکان های مصرف خودداری می کنم. من یک معتاد به نیکوتین در حال بهبودی هستم و لازم نیست که با افراد مصرف کننده که ممکن است بهبودی مرا به مخاطره اندازند، رفت و آمد کنم. بوی دود سیگار را دوست دارم، بنابراین سعی می کنم تا حد ممکن از رفتن به مکان های مصرف خودداری کنم. در عین حال همواره سعی می کنم با مصرف کننده نیکوتین و اعضای انجمن مهربان باشم و در مقام یک انسان بگذارم به روش خودشان زندگی کنند.
سپاسگزارم که در زمان و مکانی زندگی می کنم که حقوق غیر سیگاریها به خوبی رعایت می شود. زمانی را به یاد دارم که مجاز بودیم هرجایی مصرف کنیم.

برای امروز، بی توجه به تفاوتها به حقوق دیگران احترام می گذارم.
(۲۰-۹-۱۳۹۴ ۰۳:۲۹ عصر)rasool-f نوشته شده توسط: [ -> ]همیشه فکر می کردم رفت و آمد با مصرف کننده اشکالی ندارد، اما این طور نبود بلکه عذاب بود.

این جمله در مورد من صدق می کند. در دوران مصرف همیشه از رفتن به جایی که افراد غیر سیگاری در آن جا حضور داشتند خودداری می کردم، زیرا نمی توانستم به راحتی سیگار بکشم. اکنون همه چیز فرق کرده است. اوایل قطع مصرف تصور می کردم رفت و آمد با مصرف کننده اشکالی ایجاد نمی کند، اما اکنون از رفتن به مکان های مصرف خودداری می کنم. من یک معتاد به نیکوتین در حال بهبودی هستم و لازم نیست که با افراد مصرف کننده که ممکن است بهبودی مرا به مخاطره اندازند، رفت و آمد کنم. بوی دود سیگار را دوست دارم، بنابراین سعی می کنم تا حد ممکن از رفتن به مکان های مصرف خودداری کنم. در عین حال همواره سعی می کنم با مصرف کننده نیکوتین و اعضای انجمن مهربان باشم و در مقام یک انسان بگذارم به روش خودشان زندگی کنند.
سپاسگزارم که در زمان و مکانی زندگی می کنم که حقوق غیر سیگاریها به خوبی رعایت می شود. زمانی را به یاد دارم که مجاز بودیم هرجایی مصرف کنیم.

برای امروز، بی توجه به تفاوتها به حقوق دیگران احترام می گذارم.
(۲۰-۹-۱۳۹۴ ۰۳:۲۹ عصر)rasool-f نوشته شده توسط: [ -> ]همیشه فکر می کردم رفت و آمد با مصرف کننده اشکالی ندارد، اما این طور نبود بلکه عذاب بود.

این جمله در مورد من صدق می کند. در دوران مصرف همیشه از رفتن به جایی که افراد غیر سیگاری در آن جا حضور داشتند خودداری می کردم، زیرا نمی توانستم به راحتی سیگار بکشم. اکنون همه چیز فرق کرده است. اوایل قطع مصرف تصور می کردم رفت و آمد با مصرف کننده اشکالی ایجاد نمی کند، اما اکنون از رفتن به مکان های مصرف خودداری می کنم. من یک معتاد به نیکوتین در حال بهبودی هستم و لازم نیست که با افراد مصرف کننده که ممکن است بهبودی مرا به مخاطره اندازند، رفت و آمد کنم. بوی دود سیگار را دوست دارم، بنابراین سعی می کنم تا حد ممکن از رفتن به مکان های مصرف خودداری کنم. در عین حال همواره سعی می کنم با مصرف کننده نیکوتین و اعضای انجمن مهربان باشم و در مقام یک انسان بگذارم به روش خودشان زندگی کنند.
سپاسگزارم که در زمان و مکانی زندگی می کنم که حقوق غیر سیگاریها به خوبی رعایت می شود. زمانی را به یاد دارم که مجاز بودیم هرجایی مصرف کنیم.

برای امروز، بی توجه به تفاوتها به حقوق دیگران احترام می گذارم.
(۲۰-۹-۱۳۹۴ ۰۳:۲۹ عصر)rasool-f نوشته شده توسط: [ -> ]همیشه فکر می کردم رفت و آمد با مصرف کننده اشکالی ندارد، اما این طور نبود بلکه عذاب بود.

این جمله در مورد من صدق می کند. در دوران مصرف همیشه از رفتن به جایی که افراد غیر سیگاری در آن جا حضور داشتند خودداری می کردم، زیرا نمی توانستم به راحتی سیگار بکشم. اکنون همه چیز فرق کرده است. اوایل قطع مصرف تصور می کردم رفت و آمد با مصرف کننده اشکالی ایجاد نمی کند، اما اکنون از رفتن به مکان های مصرف خودداری می کنم. من یک معتاد به نیکوتین در حال بهبودی هستم و لازم نیست که با افراد مصرف کننده که ممکن است بهبودی مرا به مخاطره اندازند، رفت و آمد کنم. بوی دود سیگار را دوست دارم، بنابراین سعی می کنم تا حد ممکن از رفتن به مکان های مصرف خودداری کنم. در عین حال همواره سعی می کنم با مصرف کننده نیکوتین و اعضای انجمن مهربان باشم و در مقام یک انسان بگذارم به روش خودشان زندگی کنند.
سپاسگزارم که در زمان و مکانی زندگی می کنم که حقوق غیر سیگاریها به خوبی رعایت می شود. زمانی را به یاد دارم که مجاز بودیم هرجایی مصرف کنیم.

برای امروز، بی توجه به تفاوتها به حقوق دیگران احترام می گذارم.
لینک مرجع