تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: پیام امروز 21 آذر نیکوتینی های گمنام
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
کسی که دم گربه را بگیرد چیزی می آموزد که به روش دیگر نمی آموزد.

ریشه تمام مشکلاتم در زندگی خود محوری است. من یک مصرف کننده خود محور بودم. توقع داشتم هر کجا مصرف کنم و هیچ کس از سیگار کشیدنم انتقاد نکند. از دیدن علامت "لطفاً سیگار نکشید" عصبانی می شدم و فکر می کردم این علامت خودخواهی است. وقتی شرکتی که در آن کار می کردم، سیگار کشیدن را مگر در مکانهایی خاص ممنوع کرد، عصبانی شدم. برادرم هنوز یک مصرف کننده است و این امر سبب شده از او دوری کنم.
اکنون وقتی ترازنامه قدم دهم را می نویسم، می بینم خود محوری هنوز بسیاری جاها با من است که خود را در قالب ترس، دلسوزی به حال خود، حسادت و شکل های دیگر نمایان می سازد. وقتی از روی نقص خود محوری با دوستان بهبودی رفتار می کنم، آنان نیز ممکن است به شیوه خود از همان نقص استفاده کنند تا ناخودآگاه مرا در بهبودی هدایت کنند.

برای امروز، از خداوند درخواست می کنم از اسارت نفس رهایم سازد و اجازه دهد از روی عشق خدمت کنم.
(۲۱-۹-۱۳۹۴ ۱۱:۳۵ صبح)rasool-f نوشته شده توسط: [ -> ]کسی که دم گربه را بگیرد چیزی می آموزد که به روش دیگر نمی آموزد.

ریشه تمام مشکلاتم در زندگی خود محوری است. من یک مصرف کننده خود محور بودم. توقع داشتم هر کجا مصرف کنم و هیچ کس از سیگار کشیدنم انتقاد نکند. از دیدن علامت "لطفاً سیگار نکشید" عصبانی می شدم و فکر می کردم این علامت خودخواهی است. وقتی شرکتی که در آن کار می کردم، سیگار کشیدن را مگر در مکانهایی خاص ممنوع کرد، عصبانی شدم. برادرم هنوز یک مصرف کننده است و این امر سبب شده از او دوری کنم.
اکنون وقتی ترازنامه قدم دهم را می نویسم، می بینم خود محوری هنوز بسیاری جاها با من است که خود را در قالب ترس، دلسوزی به حال خود، حسادت و شکل های دیگر نمایان می سازد. وقتی از روی نقص خود محوری با دوستان بهبودی رفتار می کنم، آنان نیز ممکن است به شیوه خود از همان نقص استفاده کنند تا ناخودآگاه مرا در بهبودی هدایت کنند.

برای امروز، از خداوند درخواست می کنم از اسارت نفس رهایم سازد و اجازه دهد از روی عشق خدمت کنم.
(۲۱-۹-۱۳۹۴ ۱۱:۳۵ صبح)rasool-f نوشته شده توسط: [ -> ]کسی که دم گربه را بگیرد چیزی می آموزد که به روش دیگر نمی آموزد.

ریشه تمام مشکلاتم در زندگی خود محوری است. من یک مصرف کننده خود محور بودم. توقع داشتم هر کجا مصرف کنم و هیچ کس از سیگار کشیدنم انتقاد نکند. از دیدن علامت "لطفاً سیگار نکشید" عصبانی می شدم و فکر می کردم این علامت خودخواهی است. وقتی شرکتی که در آن کار می کردم، سیگار کشیدن را مگر در مکانهایی خاص ممنوع کرد، عصبانی شدم. برادرم هنوز یک مصرف کننده است و این امر سبب شده از او دوری کنم.
اکنون وقتی ترازنامه قدم دهم را می نویسم، می بینم خود محوری هنوز بسیاری جاها با من است که خود را در قالب ترس، دلسوزی به حال خود، حسادت و شکل های دیگر نمایان می سازد. وقتی از روی نقص خود محوری با دوستان بهبودی رفتار می کنم، آنان نیز ممکن است به شیوه خود از همان نقص استفاده کنند تا ناخودآگاه مرا در بهبودی هدایت کنند.

برای امروز، از خداوند درخواست می کنم از اسارت نفس رهایم سازد و اجازه دهد از روی عشق خدمت کنم.
(۲۱-۹-۱۳۹۴ ۱۱:۳۵ صبح)rasool-f نوشته شده توسط: [ -> ]کسی که دم گربه را بگیرد چیزی می آموزد که به روش دیگر نمی آموزد.

ریشه تمام مشکلاتم در زندگی خود محوری است. من یک مصرف کننده خود محور بودم. توقع داشتم هر کجا مصرف کنم و هیچ کس از سیگار کشیدنم انتقاد نکند. از دیدن علامت "لطفاً سیگار نکشید" عصبانی می شدم و فکر می کردم این علامت خودخواهی است. وقتی شرکتی که در آن کار می کردم، سیگار کشیدن را مگر در مکانهایی خاص ممنوع کرد، عصبانی شدم. برادرم هنوز یک مصرف کننده است و این امر سبب شده از او دوری کنم.
اکنون وقتی ترازنامه قدم دهم را می نویسم، می بینم خود محوری هنوز بسیاری جاها با من است که خود را در قالب ترس، دلسوزی به حال خود، حسادت و شکل های دیگر نمایان می سازد. وقتی از روی نقص خود محوری با دوستان بهبودی رفتار می کنم، آنان نیز ممکن است به شیوه خود از همان نقص استفاده کنند تا ناخودآگاه مرا در بهبودی هدایت کنند.

برای امروز، از خداوند درخواست می کنم از اسارت نفس رهایم سازد و اجازه دهد از روی عشق خدمت کنم.
لینک مرجع