تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: پیام امروز 22 آذر نیکوتینی های گمنام
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
شاید بدانیم چگونه به پیروزی برسیم، اما ندانیم چگونه از آن بهره مند شویم.

سالهای نوجوانی را تا پنجاه سالگی با مصرف نیکوتین هدر دادم. اعتیاد به نیکوتین برای من که والدینم به شدت مصرف می کردند، امری اجتناب ناپذیر بود. من با این باور دروغین که کشیدن سیگار به انسان شخصیت و بزرگی می دهد زندگی کردم و بهای سنگینی بابت آن پرداختم که فقط افراد مصرف کننده قادر به درک آن هستند. تمام احساساتم زیر بار مصرف نیکوتین کرخت و بی حس شده بود.
از خداوند به خاطر انجمن نیکوتینی های گمنام و قدم های دوازده گانه سپاسگزارم که مرا از دام نیکوتین نجات داد و به سوی خود هدایت نمود.
پس از نه سال زندگی بدون مصرف نیکوتین اطمینان دارم که رهایی از هرگونه اعتیاد و زندگی با خداوندی که خود درک می کنم بهترین روش برای یک زندگی ایده آل است.

برای امروز، بابت اعتدال در زندگی و قدرت به مشارکت گذاردن آن با دیگران از خداوند سپاسگزارم.
(۲۲-۹-۱۳۹۴ ۰۹:۱۶ صبح)rasool-f نوشته شده توسط: [ -> ]شاید بدانیم چگونه به پیروزی برسیم، اما ندانیم چگونه از آن بهره مند شویم.

سالهای نوجوانی را تا پنجاه سالگی با مصرف نیکوتین هدر دادم. اعتیاد به نیکوتین برای من که والدینم به شدت مصرف می کردند، امری اجتناب ناپذیر بود. من با این باور دروغین که کشیدن سیگار به انسان شخصیت و بزرگی می دهد زندگی کردم و بهای سنگینی بابت آن پرداختم که فقط افراد مصرف کننده قادر به درک آن هستند. تمام احساساتم زیر بار مصرف نیکوتین کرخت و بی حس شده بود.
از خداوند به خاطر انجمن نیکوتینی های گمنام و قدم های دوازده گانه سپاسگزارم که مرا از دام نیکوتین نجات داد و به سوی خود هدایت نمود.
پس از نه سال زندگی بدون مصرف نیکوتین اطمینان دارم که رهایی از هرگونه اعتیاد و زندگی با خداوندی که خود درک می کنم بهترین روش برای یک زندگی ایده آل است.

برای امروز، بابت اعتدال در زندگی و قدرت به مشارکت گذاردن آن با دیگران از خداوند سپاسگزارم.
(۲۲-۹-۱۳۹۴ ۰۹:۱۶ صبح)rasool-f نوشته شده توسط: [ -> ]شاید بدانیم چگونه به پیروزی برسیم، اما ندانیم چگونه از آن بهره مند شویم.

سالهای نوجوانی را تا پنجاه سالگی با مصرف نیکوتین هدر دادم. اعتیاد به نیکوتین برای من که والدینم به شدت مصرف می کردند، امری اجتناب ناپذیر بود. من با این باور دروغین که کشیدن سیگار به انسان شخصیت و بزرگی می دهد زندگی کردم و بهای سنگینی بابت آن پرداختم که فقط افراد مصرف کننده قادر به درک آن هستند. تمام احساساتم زیر بار مصرف نیکوتین کرخت و بی حس شده بود.
از خداوند به خاطر انجمن نیکوتینی های گمنام و قدم های دوازده گانه سپاسگزارم که مرا از دام نیکوتین نجات داد و به سوی خود هدایت نمود.
پس از نه سال زندگی بدون مصرف نیکوتین اطمینان دارم که رهایی از هرگونه اعتیاد و زندگی با خداوندی که خود درک می کنم بهترین روش برای یک زندگی ایده آل است.

برای امروز، بابت اعتدال در زندگی و قدرت به مشارکت گذاردن آن با دیگران از خداوند سپاسگزارم.
(۲۲-۹-۱۳۹۴ ۰۹:۱۶ صبح)rasool-f نوشته شده توسط: [ -> ]شاید بدانیم چگونه به پیروزی برسیم، اما ندانیم چگونه از آن بهره مند شویم.

سالهای نوجوانی را تا پنجاه سالگی با مصرف نیکوتین هدر دادم. اعتیاد به نیکوتین برای من که والدینم به شدت مصرف می کردند، امری اجتناب ناپذیر بود. من با این باور دروغین که کشیدن سیگار به انسان شخصیت و بزرگی می دهد زندگی کردم و بهای سنگینی بابت آن پرداختم که فقط افراد مصرف کننده قادر به درک آن هستند. تمام احساساتم زیر بار مصرف نیکوتین کرخت و بی حس شده بود.
از خداوند به خاطر انجمن نیکوتینی های گمنام و قدم های دوازده گانه سپاسگزارم که مرا از دام نیکوتین نجات داد و به سوی خود هدایت نمود.
پس از نه سال زندگی بدون مصرف نیکوتین اطمینان دارم که رهایی از هرگونه اعتیاد و زندگی با خداوندی که خود درک می کنم بهترین روش برای یک زندگی ایده آل است.

برای امروز، بابت اعتدال در زندگی و قدرت به مشارکت گذاردن آن با دیگران از خداوند سپاسگزارم.
لینک مرجع