تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: پیام امروز 23 آذر نیکوتینی های گمنام
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
هرگز تسلیم نشو، زیرا همیشه همه چیز در حال تغییر است.

من برای رسیدن به نیرو، امید و ایمان، کتاب آسمانی مذهبم را می خوانم. در آیه ای می گوید:
خدا برای تو تلاش می کند، تو کار خودت را انجام بده.
این آیه برای من بسیار عالی بود، زیرا سیگار داروی مسکن من بود. وقتی ببینم کسی تا این حد به من توجه می کند، مسلماً بسیار خشنود می شوم.
اکنون هشت ماه بدون مصرف نیکوتین زندگی می کنم. این بسیار خشنود کننده است. هنوز احساس کاملاً خوبی ندارم، اما پیاده روی به همراه گروهی که می دانند چگونه خون مرا سرشار از اکسیژن کنند. می تواند سودمند باشد. این واقعاً یک پیاده روی عالی بود. به عنوان یک سیگاری هرگز این کار را انجام نمی دادم.

برای امروز، زمانی را به نرمش و ورزش اختصاص خواهم داد.
(۲۳-۹-۱۳۹۴ ۱۲:۱۶ عصر)rasool-f نوشته شده توسط: [ -> ]هرگز تسلیم نشو، زیرا همیشه همه چیز در حال تغییر است.

من برای رسیدن به نیرو، امید و ایمان، کتاب آسمانی مذهبم را می خوانم. در آیه ای می گوید:
خدا برای تو تلاش می کند، تو کار خودت را انجام بده.
این آیه برای من بسیار عالی بود، زیرا سیگار داروی مسکن من بود. وقتی ببینم کسی تا این حد به من توجه می کند، مسلماً بسیار خشنود می شوم.
اکنون هشت ماه بدون مصرف نیکوتین زندگی می کنم. این بسیار خشنود کننده است. هنوز احساس کاملاً خوبی ندارم، اما پیاده روی به همراه گروهی که می دانند چگونه خون مرا سرشار از اکسیژن کنند. می تواند سودمند باشد. این واقعاً یک پیاده روی عالی بود. به عنوان یک سیگاری هرگز این کار را انجام نمی دادم.

برای امروز، زمانی را به نرمش و ورزش اختصاص خواهم داد.
(۲۳-۹-۱۳۹۴ ۱۲:۱۶ عصر)rasool-f نوشته شده توسط: [ -> ]هرگز تسلیم نشو، زیرا همیشه همه چیز در حال تغییر است.

من برای رسیدن به نیرو، امید و ایمان، کتاب آسمانی مذهبم را می خوانم. در آیه ای می گوید:
خدا برای تو تلاش می کند، تو کار خودت را انجام بده.
این آیه برای من بسیار عالی بود، زیرا سیگار داروی مسکن من بود. وقتی ببینم کسی تا این حد به من توجه می کند، مسلماً بسیار خشنود می شوم.
اکنون هشت ماه بدون مصرف نیکوتین زندگی می کنم. این بسیار خشنود کننده است. هنوز احساس کاملاً خوبی ندارم، اما پیاده روی به همراه گروهی که می دانند چگونه خون مرا سرشار از اکسیژن کنند. می تواند سودمند باشد. این واقعاً یک پیاده روی عالی بود. به عنوان یک سیگاری هرگز این کار را انجام نمی دادم.

برای امروز، زمانی را به نرمش و ورزش اختصاص خواهم داد.
(۲۳-۹-۱۳۹۴ ۱۲:۱۶ عصر)rasool-f نوشته شده توسط: [ -> ]هرگز تسلیم نشو، زیرا همیشه همه چیز در حال تغییر است.

من برای رسیدن به نیرو، امید و ایمان، کتاب آسمانی مذهبم را می خوانم. در آیه ای می گوید:
خدا برای تو تلاش می کند، تو کار خودت را انجام بده.
این آیه برای من بسیار عالی بود، زیرا سیگار داروی مسکن من بود. وقتی ببینم کسی تا این حد به من توجه می کند، مسلماً بسیار خشنود می شوم.
اکنون هشت ماه بدون مصرف نیکوتین زندگی می کنم. این بسیار خشنود کننده است. هنوز احساس کاملاً خوبی ندارم، اما پیاده روی به همراه گروهی که می دانند چگونه خون مرا سرشار از اکسیژن کنند. می تواند سودمند باشد. این واقعاً یک پیاده روی عالی بود. به عنوان یک سیگاری هرگز این کار را انجام نمی دادم.

برای امروز، زمانی را به نرمش و ورزش اختصاص خواهم داد.
لینک مرجع