تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: پیام امروز 26 آذر نیکوتینی های گمنام
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
دعا با درخواست فرق می کند. دعا اشتیاق روح و اعتراف هر روز یک انسان به عجز خویش است. لازم است به هنگام دعا قلبی بی کلام داشته باشی تا کلامی بی حس قلبی.

خالصانه ترین و قلبی ترین دعای من این است "خداوندا سپاسگزارم" این قدردانی است. بله من با کلمات زیادی دعا می کنم و خواسته ها، ترسها و احساساتم را علاوه بر قدردانی، ابراز می کنم. همه این دعاها ریشه در یک دعا دارند: "لطفاً مرا یاری کن".
آن دعاها و آن اقرارها به عجزهایم، خالصانه احساس شدند و من باور دارم که دعاهایم را خداوند شنیده است. در هیچ زمانی احساس قلبی را که در هنگام دعا کردن دارم به دست نمی آورم. "خدایا به خاطر این زندگی که در این لحظه با تو قسمت می کنم، سپاسگزارم".
در قدم های دوازده گانه تاکید به خصوصی بر دعا و مراقبه شده است. دعا و مراقبه پلی برای ارتباط آگاهانه با خداوند است. دعا، گفتگوی من با خداوند و مراقبه، پاسخ خداوند است.

برای امروز، در لحظات بحرانی دعاهای قدرشناسی می خوانم.

(۲۶-۹-۱۳۹۴ ۱۰:۱۶ صبح)rasool-f نوشته شده توسط: [ -> ]دعا با درخواست فرق می کند. دعا اشتیاق روح و اعتراف هر روز یک انسان به عجز خویش است. لازم است به هنگام دعا قلبی بی کلام داشته باشی تا کلامی بی حس قلبی.

خالصانه ترین و قلبی ترین دعای من این است "خداوندا سپاسگزارم" این قدردانی است. بله من با کلمات زیادی دعا می کنم و خواسته ها، ترسها و احساساتم را علاوه بر قدردانی، ابراز می کنم. همه این دعاها ریشه در یک دعا دارند: "لطفاً مرا یاری کن".
آن دعاها و آن اقرارها به عجزهایم، خالصانه احساس شدند و من باور دارم که دعاهایم را خداوند شنیده است. در هیچ زمانی احساس قلبی را که در هنگام دعا کردن دارم به دست نمی آورم. "خدایا به خاطر این زندگی که در این لحظه با تو قسمت می کنم، سپاسگزارم".
در قدم های دوازده گانه تاکید به خصوصی بر دعا و مراقبه شده است. دعا و مراقبه پلی برای ارتباط آگاهانه با خداوند است. دعا، گفتگوی من با خداوند و مراقبه، پاسخ خداوند است.

برای امروز، در لحظات بحرانی دعاهای قدرشناسی می خوانم.

(۲۶-۹-۱۳۹۴ ۱۰:۱۶ صبح)rasool-f نوشته شده توسط: [ -> ]دعا با درخواست فرق می کند. دعا اشتیاق روح و اعتراف هر روز یک انسان به عجز خویش است. لازم است به هنگام دعا قلبی بی کلام داشته باشی تا کلامی بی حس قلبی.

خالصانه ترین و قلبی ترین دعای من این است "خداوندا سپاسگزارم" این قدردانی است. بله من با کلمات زیادی دعا می کنم و خواسته ها، ترسها و احساساتم را علاوه بر قدردانی، ابراز می کنم. همه این دعاها ریشه در یک دعا دارند: "لطفاً مرا یاری کن".
آن دعاها و آن اقرارها به عجزهایم، خالصانه احساس شدند و من باور دارم که دعاهایم را خداوند شنیده است. در هیچ زمانی احساس قلبی را که در هنگام دعا کردن دارم به دست نمی آورم. "خدایا به خاطر این زندگی که در این لحظه با تو قسمت می کنم، سپاسگزارم".
در قدم های دوازده گانه تاکید به خصوصی بر دعا و مراقبه شده است. دعا و مراقبه پلی برای ارتباط آگاهانه با خداوند است. دعا، گفتگوی من با خداوند و مراقبه، پاسخ خداوند است.

برای امروز، در لحظات بحرانی دعاهای قدرشناسی می خوانم.

(۲۶-۹-۱۳۹۴ ۱۰:۱۶ صبح)rasool-f نوشته شده توسط: [ -> ]دعا با درخواست فرق می کند. دعا اشتیاق روح و اعتراف هر روز یک انسان به عجز خویش است. لازم است به هنگام دعا قلبی بی کلام داشته باشی تا کلامی بی حس قلبی.

خالصانه ترین و قلبی ترین دعای من این است "خداوندا سپاسگزارم" این قدردانی است. بله من با کلمات زیادی دعا می کنم و خواسته ها، ترسها و احساساتم را علاوه بر قدردانی، ابراز می کنم. همه این دعاها ریشه در یک دعا دارند: "لطفاً مرا یاری کن".
آن دعاها و آن اقرارها به عجزهایم، خالصانه احساس شدند و من باور دارم که دعاهایم را خداوند شنیده است. در هیچ زمانی احساس قلبی را که در هنگام دعا کردن دارم به دست نمی آورم. "خدایا به خاطر این زندگی که در این لحظه با تو قسمت می کنم، سپاسگزارم".
در قدم های دوازده گانه تاکید به خصوصی بر دعا و مراقبه شده است. دعا و مراقبه پلی برای ارتباط آگاهانه با خداوند است. دعا، گفتگوی من با خداوند و مراقبه، پاسخ خداوند است.

برای امروز، در لحظات بحرانی دعاهای قدرشناسی می خوانم.

لینک مرجع