تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: پیام امروز 27 آذر نیکوتینی های گمنام
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
قدم ها مانند زندگی یک فرایند است.

یکی از دوستان بهبودی قدم ها را به عنوان چرخی توصیف می کند که می چرخد و بنا به نیاز می تواند به هر کجا برود. حتی امروز که سالها از بهبودی می گذرد، زمانی پیشرفت را در زندگی و زمانی ناامیدی را شاهد هستم.
چکش ابزاری مناسب است و کاربرد بسیاری دارد، اما مطمئناً اگر آن را درست به کار نبری، موجب خسارت می شود. اما ابزارهای برنامه کدامند؟
داشتن یک راهنما و دوستان مورد اعتماد در برنامه که بتوانم در امنیت کامل با آنان مشارکت کنم و نگرانی از شکسته شدن گمنامی توسط آنان نداشته باشم. احساس تعلق به یک گروه یا بیشتر که بتوانم در آن جا در کمال امنیت مشارکت کنم. بسیار مهم است که از گروه خود به عنوان دام و تله برای بهره برداری جنسی و مالی استفاده نکنم .
داشتن ارتباطی نزدیک و صمیمی با یک نیروی برتر که آن را خدا می نامم، در بهبود من بسیار حائز اهمیت است.
تلاش جهت زیستن به آن گونه که خواست خداست و پذیرش سریع اشتباهاتی که ممکن است آگاهانه یا ناخودآگاه از من سر بزند.
تکیه بر خواست و اراده خداوند و اعتماد به این که او بهترین ها را برایم می خواهد، حتی اگر ندانم آن چیست.
می توانم با سایر اعضای انجمن ارتباط برقرار کرده و تجربه، امید و نیروی خود را با آنان به مشارکت بگذارم. داوطلب خدمت می شوم و به تازه واردان سرویس می دهم. در رشد درکشان از قدم های دوازده گانه کمک می کنم و اصول روحانی قدم ها را با خود و آنان تمرین می کنم.

برای امروز، بابت ابزارها و راهکارهای بی شمار برنامه سپاسگزارم.
(۲۷-۹-۱۳۹۴ ۰۲:۱۳ عصر)rasool-f نوشته شده توسط: [ -> ]قدم ها مانند زندگی یک فرایند است.

یکی از دوستان بهبودی قدم ها را به عنوان چرخی توصیف می کند که می چرخد و بنا به نیاز می تواند به هر کجا برود. حتی امروز که سالها از بهبودی می گذرد، زمانی پیشرفت را در زندگی و زمانی ناامیدی را شاهد هستم.
چکش ابزاری مناسب است و کاربرد بسیاری دارد، اما مطمئناً اگر آن را درست به کار نبری، موجب خسارت می شود. اما ابزارهای برنامه کدامند؟
داشتن یک راهنما و دوستان مورد اعتماد در برنامه که بتوانم در امنیت کامل با آنان مشارکت کنم و نگرانی از شکسته شدن گمنامی توسط آنان نداشته باشم. احساس تعلق به یک گروه یا بیشتر که بتوانم در آن جا در کمال امنیت مشارکت کنم. بسیار مهم است که از گروه خود به عنوان دام و تله برای بهره برداری جنسی و مالی استفاده نکنم .
داشتن ارتباطی نزدیک و صمیمی با یک نیروی برتر که آن را خدا می نامم، در بهبود من بسیار حائز اهمیت است.
تلاش جهت زیستن به آن گونه که خواست خداست و پذیرش سریع اشتباهاتی که ممکن است آگاهانه یا ناخودآگاه از من سر بزند.
تکیه بر خواست و اراده خداوند و اعتماد به این که او بهترین ها را برایم می خواهد، حتی اگر ندانم آن چیست.
می توانم با سایر اعضای انجمن ارتباط برقرار کرده و تجربه، امید و نیروی خود را با آنان به مشارکت بگذارم. داوطلب خدمت می شوم و به تازه واردان سرویس می دهم. در رشد درکشان از قدم های دوازده گانه کمک می کنم و اصول روحانی قدم ها را با خود و آنان تمرین می کنم.

برای امروز، بابت ابزارها و راهکارهای بی شمار برنامه سپاسگزارم.
(۲۷-۹-۱۳۹۴ ۰۲:۱۳ عصر)rasool-f نوشته شده توسط: [ -> ]قدم ها مانند زندگی یک فرایند است.

یکی از دوستان بهبودی قدم ها را به عنوان چرخی توصیف می کند که می چرخد و بنا به نیاز می تواند به هر کجا برود. حتی امروز که سالها از بهبودی می گذرد، زمانی پیشرفت را در زندگی و زمانی ناامیدی را شاهد هستم.
چکش ابزاری مناسب است و کاربرد بسیاری دارد، اما مطمئناً اگر آن را درست به کار نبری، موجب خسارت می شود. اما ابزارهای برنامه کدامند؟
داشتن یک راهنما و دوستان مورد اعتماد در برنامه که بتوانم در امنیت کامل با آنان مشارکت کنم و نگرانی از شکسته شدن گمنامی توسط آنان نداشته باشم. احساس تعلق به یک گروه یا بیشتر که بتوانم در آن جا در کمال امنیت مشارکت کنم. بسیار مهم است که از گروه خود به عنوان دام و تله برای بهره برداری جنسی و مالی استفاده نکنم .
داشتن ارتباطی نزدیک و صمیمی با یک نیروی برتر که آن را خدا می نامم، در بهبود من بسیار حائز اهمیت است.
تلاش جهت زیستن به آن گونه که خواست خداست و پذیرش سریع اشتباهاتی که ممکن است آگاهانه یا ناخودآگاه از من سر بزند.
تکیه بر خواست و اراده خداوند و اعتماد به این که او بهترین ها را برایم می خواهد، حتی اگر ندانم آن چیست.
می توانم با سایر اعضای انجمن ارتباط برقرار کرده و تجربه، امید و نیروی خود را با آنان به مشارکت بگذارم. داوطلب خدمت می شوم و به تازه واردان سرویس می دهم. در رشد درکشان از قدم های دوازده گانه کمک می کنم و اصول روحانی قدم ها را با خود و آنان تمرین می کنم.

برای امروز، بابت ابزارها و راهکارهای بی شمار برنامه سپاسگزارم.
(۲۷-۹-۱۳۹۴ ۰۲:۱۳ عصر)rasool-f نوشته شده توسط: [ -> ]قدم ها مانند زندگی یک فرایند است.

یکی از دوستان بهبودی قدم ها را به عنوان چرخی توصیف می کند که می چرخد و بنا به نیاز می تواند به هر کجا برود. حتی امروز که سالها از بهبودی می گذرد، زمانی پیشرفت را در زندگی و زمانی ناامیدی را شاهد هستم.
چکش ابزاری مناسب است و کاربرد بسیاری دارد، اما مطمئناً اگر آن را درست به کار نبری، موجب خسارت می شود. اما ابزارهای برنامه کدامند؟
داشتن یک راهنما و دوستان مورد اعتماد در برنامه که بتوانم در امنیت کامل با آنان مشارکت کنم و نگرانی از شکسته شدن گمنامی توسط آنان نداشته باشم. احساس تعلق به یک گروه یا بیشتر که بتوانم در آن جا در کمال امنیت مشارکت کنم. بسیار مهم است که از گروه خود به عنوان دام و تله برای بهره برداری جنسی و مالی استفاده نکنم .
داشتن ارتباطی نزدیک و صمیمی با یک نیروی برتر که آن را خدا می نامم، در بهبود من بسیار حائز اهمیت است.
تلاش جهت زیستن به آن گونه که خواست خداست و پذیرش سریع اشتباهاتی که ممکن است آگاهانه یا ناخودآگاه از من سر بزند.
تکیه بر خواست و اراده خداوند و اعتماد به این که او بهترین ها را برایم می خواهد، حتی اگر ندانم آن چیست.
می توانم با سایر اعضای انجمن ارتباط برقرار کرده و تجربه، امید و نیروی خود را با آنان به مشارکت بگذارم. داوطلب خدمت می شوم و به تازه واردان سرویس می دهم. در رشد درکشان از قدم های دوازده گانه کمک می کنم و اصول روحانی قدم ها را با خود و آنان تمرین می کنم.

برای امروز، بابت ابزارها و راهکارهای بی شمار برنامه سپاسگزارم.
لینک مرجع