تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: پیام امروز 28 آذر نیکوتینی های گمنام
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
زندگی مانند نواختن ویولن در جمع و یادگیری آن همزمان با نواختن است.

در بیشتر دوران عمرم احساس کرده ام که کامل نیستم و همواره در فرایند آموزش و رشد برای رسیدن روزی که به اندازه کافی خوب باشم در تقلا بوده ام. همیشه احساس می کردم که خود حقیقی ام در اعماق وجودم پنهان است.
داستان زیست شناسی را به یاد می آورم که نتوانست تلاش پروانه را برای بیرون آمدن از پیله تحمل کند. پیله را به آرامی شکافت تا پروانه به راحتی از آن بیرون بیاید، اما فقط مرگ پروانه را دید؛ زیرا پروانه هنوز نیروی لازم برای زندگی را به دست نیاورده بود.
وقتی کرم ابریشم به دور خود پیله می تند، یک پروانه بالقوه نیست، بلکه یک کرم ابریشم است. شفیره در پیله دقیقاً همان مخلوقی است که باید باشد.
کودک آرام گذشته من، یک من کامل و حقیقی بود. کسی که برای کسب تجربه برای تبدیل شدن به شخصی که امروز هستم به او نیاز داشتم.
بر خلاف کرم ابریشم، من می توانم تصور کنم که در آینده ممکن است چه کسی باشم. این بدان معنا نیست که امروز کامل نیستم.

برای امروز، از کرم ابریشم می آموزم که در هر مرحله از زندگی به خود عشق بورزم.
(۲۸-۹-۱۳۹۴ ۰۸:۵۷ صبح)rasool-f نوشته شده توسط: [ -> ]زندگی مانند نواختن ویولن در جمع و یادگیری آن همزمان با نواختن است.

در بیشتر دوران عمرم احساس کرده ام که کامل نیستم و همواره در فرایند آموزش و رشد برای رسیدن روزی که به اندازه کافی خوب باشم در تقلا بوده ام. همیشه احساس می کردم که خود حقیقی ام در اعماق وجودم پنهان است.
داستان زیست شناسی را به یاد می آورم که نتوانست تلاش پروانه را برای بیرون آمدن از پیله تحمل کند. پیله را به آرامی شکافت تا پروانه به راحتی از آن بیرون بیاید، اما فقط مرگ پروانه را دید؛ زیرا پروانه هنوز نیروی لازم برای زندگی را به دست نیاورده بود.
وقتی کرم ابریشم به دور خود پیله می تند، یک پروانه بالقوه نیست، بلکه یک کرم ابریشم است. شفیره در پیله دقیقاً همان مخلوقی است که باید باشد.
کودک آرام گذشته من، یک من کامل و حقیقی بود. کسی که برای کسب تجربه برای تبدیل شدن به شخصی که امروز هستم به او نیاز داشتم.
بر خلاف کرم ابریشم، من می توانم تصور کنم که در آینده ممکن است چه کسی باشم. این بدان معنا نیست که امروز کامل نیستم.

برای امروز، از کرم ابریشم می آموزم که در هر مرحله از زندگی به خود عشق بورزم.
(۲۸-۹-۱۳۹۴ ۰۸:۵۷ صبح)rasool-f نوشته شده توسط: [ -> ]زندگی مانند نواختن ویولن در جمع و یادگیری آن همزمان با نواختن است.

در بیشتر دوران عمرم احساس کرده ام که کامل نیستم و همواره در فرایند آموزش و رشد برای رسیدن روزی که به اندازه کافی خوب باشم در تقلا بوده ام. همیشه احساس می کردم که خود حقیقی ام در اعماق وجودم پنهان است.
داستان زیست شناسی را به یاد می آورم که نتوانست تلاش پروانه را برای بیرون آمدن از پیله تحمل کند. پیله را به آرامی شکافت تا پروانه به راحتی از آن بیرون بیاید، اما فقط مرگ پروانه را دید؛ زیرا پروانه هنوز نیروی لازم برای زندگی را به دست نیاورده بود.
وقتی کرم ابریشم به دور خود پیله می تند، یک پروانه بالقوه نیست، بلکه یک کرم ابریشم است. شفیره در پیله دقیقاً همان مخلوقی است که باید باشد.
کودک آرام گذشته من، یک من کامل و حقیقی بود. کسی که برای کسب تجربه برای تبدیل شدن به شخصی که امروز هستم به او نیاز داشتم.
بر خلاف کرم ابریشم، من می توانم تصور کنم که در آینده ممکن است چه کسی باشم. این بدان معنا نیست که امروز کامل نیستم.

برای امروز، از کرم ابریشم می آموزم که در هر مرحله از زندگی به خود عشق بورزم.
(۲۸-۹-۱۳۹۴ ۰۸:۵۷ صبح)rasool-f نوشته شده توسط: [ -> ]زندگی مانند نواختن ویولن در جمع و یادگیری آن همزمان با نواختن است.

در بیشتر دوران عمرم احساس کرده ام که کامل نیستم و همواره در فرایند آموزش و رشد برای رسیدن روزی که به اندازه کافی خوب باشم در تقلا بوده ام. همیشه احساس می کردم که خود حقیقی ام در اعماق وجودم پنهان است.
داستان زیست شناسی را به یاد می آورم که نتوانست تلاش پروانه را برای بیرون آمدن از پیله تحمل کند. پیله را به آرامی شکافت تا پروانه به راحتی از آن بیرون بیاید، اما فقط مرگ پروانه را دید؛ زیرا پروانه هنوز نیروی لازم برای زندگی را به دست نیاورده بود.
وقتی کرم ابریشم به دور خود پیله می تند، یک پروانه بالقوه نیست، بلکه یک کرم ابریشم است. شفیره در پیله دقیقاً همان مخلوقی است که باید باشد.
کودک آرام گذشته من، یک من کامل و حقیقی بود. کسی که برای کسب تجربه برای تبدیل شدن به شخصی که امروز هستم به او نیاز داشتم.
بر خلاف کرم ابریشم، من می توانم تصور کنم که در آینده ممکن است چه کسی باشم. این بدان معنا نیست که امروز کامل نیستم.

برای امروز، از کرم ابریشم می آموزم که در هر مرحله از زندگی به خود عشق بورزم.
لینک مرجع