تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: سوال 2
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
چه چیزهایی را میخواهید به خدا بسپارید؟
سپردن مثل بیشتر اصول برنامه خودیاری و بهبودی یک پروسه بمرورزمان و فقط برای امروزاست. یعنی همیشه فعال بوده و در جریان امور و زندگی ماست و در اصل باید هرروز این تصمیم را گرفت و کارها را انجام داد چون بیشتر استرس ما از بخش نتیجه گیری مثبت و دلخواه ماست و ما دوست داریم هرکاری انجام میدهیم نتایج عالی داشته باشد و با این خصوصیات اخلاقی طاقت شکست و یا راکد ماندن و استفاده و بهره نبردن برای ما قابل گذشت نیست. مواقعی وجود دارد که کاری و یا چیزی داریم و باید کاری با آن انجام دهیم و ترس از نتیجه گیری و یا گم کردن کسی و یا چیزی را داریم. آنرا به خداوند میسپارم و اگر باز ترس داشتیم میتوانیم دوباره آانرا پس بگیریم و بازهم آنرا کنترل کنم و سعی میکنم خودمان دوباره اختیار و مدیریت امور زندگی خود و دیگران را به دست بگیریم. قدم سوم کاملا یک شهامت در نسمیمگیری است و تنها چیزی که صددرصد مانع در این مرحله است ترس از چگونگی نتیجه آنهاست.
لینک مرجع