تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: سوال 3
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
لیست چیـزهايی را كه نمیخـواهید به خـدا بسپارید، تهيّه كنيد.
در اصل ترسهای ما باعث میشوند در این سوال به هم بریزیم و بخاطر لذایذ موقتی نتوانیم مثلاً مسائل جنسی و پرخوری و تأییدات و نوع کسب درآمد را به خدا نسپاریم و بترسیم که خداوند ما را از خیلی لذتها دور نماید بعضیهای ما با دروغگویی و ناصادقی میانه خوبی داریم و نمیتوانیم خودمان را در مرحله ی صداقت قرار دهیم. بعضی از ما با صداقت توی چاهی می افتیم به نام تقدس نمایی کارمان بسیار آزار دهنده باشد. ما آنقدر در این مرحله گول این قدم را میخوریم که غیر خودمان را نمی بینیم. ما در این سوال بهتر است دست به قلم شده و لیستمان را تهیه کنیم و با افکار فعال خودمان این لیست را بنویسیم و درون خودمان را بشکافیم.
لینک مرجع