تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: سوال 4
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
آیا اعتقاد دارید که خداوند بهتر میتواند اراده و زندگی شما را هدایت کند؟
بله.خداوند با من هر کاری انجام دهد از انچه که خودم بر سر خودم می اورم بهتر خواهد بود چرا که او برایم کارهایی انجام میدهد که هیچ نیروی انسانی و زمینی قادر به انجامش نیست او از رگ گردن به من نزدیکتر است و هیچ کس اندازه او عاشق نیست.ا
لینک مرجع