تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: سوال 27
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
از کجا و چه کسی یاد گرفتیم که فرار از دیگران برای ما بهتر از درگیر شدن با آنها است؟
لینک مرجع