تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: سوال 29
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
چگونه ياد گرفتیم و احساس كردیم که ما بهاندازهی کافی خوب نیستیم یا بر عکس از دیگران خیلی بهتریم؟
لینک مرجع