تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: سوال 30
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
چه وقت، کجا و چگونه یاد گرفتیم که افکار، احساسات و خواستهی خود را به خاطر دیگران انکار کنیم و یا بر عکس، فکر کنیم که دنیا بر وفق مراد ما میچرخد؟
لینک مرجع