تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: سوال 32
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
از کجا بدرفتاریای که منجر به صدمهی فکری، احساسی، بدنی، جنسی یا معنوی به دیگران میشود را آموختهایم؟
لینک مرجع