تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان

نسخه کامل: سوال 36
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
آیا این رفتارها را از طریق حرفها یا اعمال دیگران یاد گرفتیم؟ اگر چنین است، از رفتار و اعمال چه کسی؟
لینک مرجع